Szukaj na tym blogu

Ładowanie...

środa, 16 listopada 2016

Black Powder 12.11.2016

W zeszłą sobotę miałem okazję zagrać pierwszą bitwę moją armią Księstwa Warszawskiego w skali 28mm. Impreza zorganizowana przez Warlord Games Polska miała na celu naukę i promowanie systemu Black Powder i wargamingu napoleońskiego w skali 28mm. Pojawiło się wielu graczy, w efekcie czego odbyły się dwie bitwy: na jednym stole Francuzi zmierzyli się z Brytyjczykami i Prusakami, a na drugim, wsparci przez Księstwo Warszawskie, walczyli z Austriakami i Rosjanami. Ja brałem udział, oczywiście, w tej drugiej bitwie ;)

Last Saturday I had an opportunity to play my first battle with my 28mm Duchy of Warsaw army. Event organised by Warlord Games Poland was aimed at learning and promoting Black Powder rules and napoleonic wargaming in 28mm. There were many paticipants which resulted in two battles: on first table the French  fought against Britons and Prussians, on the second, a combined French- Polish force faced Austrians and Russians. I, of course, participated in the second battle :)

Pozycje wyjściowe/ Starting positions

Francuska brygada ciężkiej kawalerii/ French heavy cavalry brigade

Kolumny piechoty/ Infantry columns

Po rozstawieniu terenów ustaliliśmy, że celem bitwy będzie kontrola nad wioską znajdującą się po środku pola bitwy. Ta strona, która będzie kontrolowała 2 drogi wypadowe (od strony przeciwnika i boczną) wygrywa. Zadanie wydawało się proste, ale gdy zobaczyliśmy, jaką przewagę mają nad nami nasi przeciwnicy, ogarnęło nas chwilowe zwątpienie. Na szczęście szybko zebraliśmy się w sobie i przekonując się, że im więcej wrogów, tym większa chwała do zgarnięcia, ruszyliśmy do boju!

After placing the terrein we agreed that the aim of the battle will be control over the village in the center of the battlefield. The side, which will control 2 exits from the village (one closer to the opponent's table edge, and one on the side), will win. The task seemed simple, but when we saw the advantage of our enemies, we felt despair. Fortunately, we quickly brace ourselves, convincing ourselves that the more enemies, the greater glory, and we went into battle!


Centrum sił sprzymierzonych/ Center of Alied forces

Moje siły składały się z 3 batalionów piechoty (średni oddział Legii Nadwiślańskiej i dwa duże oddziały piechoty liniowej), małego kombinowanego oddziału woltyżerów, baterii artylerii i szwadronu strzelców konnych, całość podzielona na dwie brygady (piechotę i resztę). Na moim prawym skrzydle rozstawiły się 4 brygady francusko-włoskie: 2 złożone z 3 batalionów piechoty każda, brygada kirasjerów oraz 3 baterie artylerii osłaniane przez batalion piechoty. Na lewym skrzydle stanęły dwa francuskie bataliony i jeszcze jedna bateria dział.

My forces consisted of 3 infantry battalions (average unit of Vistula Legion and two big units of line infantry), small combined unit of voltigeurs, artillery battery and squadron of chaseurs au cheval, the whole divided into two brigades- infantry and rest. On my right flank 4 franco-italian brigades lined up: 2 brigades of 3 infantry battalions each, cuirassiers brigade (2 units) and 3 artillery batteries supported by infantry battalion. On the left flank we had 2 French battalions and one more artillery battery.Po przeciwnej stronie stanęli nasi przeciwnicy. Na prawej flance, na przeciwko Francuzów i Włochów, do boju szykowała się potężna dywizja austriacka: 2 brygady piechoty, brygada grenadierów i brygada kawalerii, z dużą ilością artylerii i jegrów. W centrum: silna rosyjska bateria, 2 bataliony jegrów, piechota liniowa i grenadierzy pawłowscy. Na naszym lewym skrzydle kolejna duża bateria rosyjskich dział, 2 bataliony piechoty, grenadierzy pawłowscy i huzarzy aleksandryjscy.

On the opposite side stood our opponents. On the right flank, opposite French and Italians, a powerful Austrian division was preparing to battle: 2 infantry brigades, grenadier brigade, cavalry brigade supported by a lot of artillery and jaegers. In the center: a large Russian artillery battery, 2 battalions of jaegers, line infantry and pavlovsk grenadiers. On our left wing stood  another powerful Russian battery, 2 infantry battalions, another unit of pavlovsk grenadiers and Alexandrov hussars.Ustalono, że jako słabsza strona będziemy wykonywać pierwszy ruch. Nasze oddziały od razu ruszyły w stronę wioski. Nie udało nam się jej zająć, ale mieliśmy dobre pozycje wyjściowe, by to uczynić w następnej turze. Sprzymierzeni także zaczęli posuwać się na przód, ostrzeliwując jednocześnie nasze wojska ze swojej artylerii. Na szczęście, bez większego efektu.

We decided that as the weaker side, the French will have the first turn. Our units immediately advanced towards the village. We didn't menage to capture it, but we had good positions to do it in the following turn. Alied forces also advanced, firing to our units with their artillery. Fortunately, without any effect.


Francuzi w wiosce/ French troops in the village
Powolne natarcie Rosjan/ Russian slow advance

Walki na prawym skrzydle Francuzów/ Fight on the French right flank

1. Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego/ 1st Infantry Regiment of Duchy of Warsaw


Moi Polacy zajęli pozycje na lewo od wioski, osłaniając ją przed atakiem oddziałów rosyjskich. Woltyżerowie rozpoczęli ostrzał nadciągających batalionów wroga, także nasza artyleria otworzyła ogień. W centrum do wsi wdarła się brygada francuska, osłaniana z prawej strony przez batalion włoski. Rozpoczęła się zażarta walka. Austriaccy grenzerzy i rosyjscy jegrzy kilkakrotnie próbowali silnym ogniem wykurzyć francuzów, lecz ci kontratakowali na bagnety i przepędzili wroga. Na prawym skrzydle wywiązała się zacięta walka. Przeważające siły austriackie mocno napierały, lecz szarża francuskich kirasjerów wsparta kilkoma batalionami piechoty i silnym ogniem z dział powstrzymała postępy wroga i go odrzuciła. Włosi w pościgu za rozbitymi Austriakami zapędzili się tak daleko, że zostali praktycznie otoczeni i po bohaterskim oporze- rozbici. Francuskie kolumny na lewym skrzydle związały Rosjan, uniemożliwiając im oskrzydlenie Polaków. Szarża strzelców konnych na rosyjską kolumnę zakończyła się klęską i Rosjanom udało się dotrzeć do polskich pozycji. Kontratak batalionu Legii Nadwiślańskiej skutecznie ich jednak odrzucił. Pozostałe polskie bataliony poniosły ciężkie straty w wyniku zmasowanego ognia potężnych rosyjskich baterii, przez co nie były zdolne do wykorzystania sukcesu i dalszych działań ofensywnych. Pod koniec starcia Rosjanom udało się rozbić jeden z francuskich batalionów strzegących wejścia do wioski, pozbawiając nas tym samym zdecydowanego zwycięstwa. Bitwa skończyła się remisem, biorąc jednak pod uwagę przewagę sprzymierzonych Cesarz i tak powinien być dumny z osiągniętego przez nas wyniku.

My Poles took position on the left side of the village, protecting it from Russian attack. Voltigeurs start skirmishing with approaching enemy units, also our artillery opened fire. In the center French brigade, supported on the right by Italian battalion, occupied the village. A fierce struggle begins. Austrian grenzers and Russian jaegers tried to rout French battalions by strong musket fire, but French charged them and forced to fall back. On the right flank there was also tough fight. Superior Austrian force hit hard, but charge of French cuirassiers supported by few infantry battalions and strong artillery fire stoped their advance and forced them to fall back and regroup. Italians in pursuit of broken Austrians went deep into enemy lines, where they were surrounded and, after heroic defense- broken. French columns on the left flank engaged Russian forces, preventing them from attack Polish flank. Polish Chaseurs au cheval charged Russian column, but were utterly defeated and Russians reached Polish positions. Vistula Legion counterattacks and forced Russians to fall back. Other Polish battalions took heavy casualities from artillery fire, which prevent them from attacking enemies. At the end of the battle, Russians menage to break one of the French battalions guarding the village, taking victory from our hands. The battle ended in a draw, but taking into account that we were highly outnumbered, the Emperor should be proud of us.
  
Pozycje Polaków/ Polish positions
  
Ciężka walka na przedpolach wioski/ Hard fight on the outskirts of the village

Rosyjskie natarcie zagrażające flance Polaków/ Russian advance threatening Polish flank

Polska i francuska artyleria/ Polish and French artillery

Zażarta walka na prawym skrzydle/ Tough fighting on the right flank

Polacy i Francuzi dzielnie się trzymają/ Poles and Frenchmen hold their positions


Walka wręcz/ Hand to hand combat

Szarża lekkiej kawalerii/ Charge of light cavalry

Lewe skrzydło wojsk francusko-polskich/ Left wing of Franch-Polish force


Huzarzy aleksandrowscy/ Alexandrov hussars

Sytuacja na prawej flance/ Situation on the right flank


Pozycje polskie pod koniec bitwy/ Polish positions at the ond of the battle

czwartek, 21 lipca 2016

Frostgrave

We Frostgrave gram już od kilku miesięcy, bandę też skończyłem jakiś czas temu, jednak dopiero niedawno doczekała się ona podstawek oraz tak pięknych zdjęć autorstwa mojej dziewczyny ;)

I play Frostgrave for a few months, the band was also finished some time ago, but just recently I made the stands, so my girlfriend could take this beautiful pictures ;)

Zdjęcie grupowe/ Family shot

Dzięki Frostgrave miałem okazję pomalować trochę pięknych figurek, które od zawsze mi się podobały, lecz nie miałem dla nich żadnego zastosowania. Teraz są w użyciu przynajmniej raz na dwa tygodnie ;)

Thanks to Frostgrave I had an opportunity to paint some nice miniatures that I always liked, but I had no use for them. Now I play with them at least twice a month ;)

Czarodziejka/ Sorceress

Uczennica/ Apprentice

Kapitan/ Captain

Barbarrzyńca/ Barbarian

Piechur/ Infantryman

Złodziej/ Thief

Strzelec/ Marksman


Złodziej/ Thief

Kusznik/ Crossbowman

Łowca Skarbów/ Treasure Hunter

Rycerz/ Knight

Ogar/ War Hound

Zdjęcia/ Photos: Liza Billewicz

Miesięczne wyzwanie malarskie cz. 2/ Monthly painting challenge part 2.

Z drobnym poślizgiem prezentuję to, co udało mi się zmalować w zeszłym miesiącu ;)
Dwie imperialne armaty może nie są zbyt imponujące, ale przynajmniej szybko i przyjemnie się je malowało ;)

With small slip I present what I was able to paint last month;)
Two imperial grat cannons may not be too impressive, but they were at least fast and fun to paint;)

Piękne zdjęcia są zasługą mojej niezastąpionej dziewczyny, Lizy Billewicz ;)

Beautiful photos thanks to my irreplaceable girlfriend, Liza Billewicz ;)
czwartek, 9 czerwca 2016

Miesięczne wyzwanie malarskie cz. 1/ Monthly painting challenge part 1.

Postanowiłem, że co miesiąc będę malował 200 punktów do jednej ze swoich armii do Warhammera :) Jako że krasnoludy są już grywalne- pomalowanych mam 1800 punktów, na warsztat idzie Imperium. I oto pierwsze oddziały: Rycerze Białego Wilka za 130 punktów (muzyk, dowódca) oraz Rycerze Middenlandu za 152 punkty (dowódca, chorąży). Z czasem zwiększę liczebność tych oddziałów, ale na razie w zupełności wystarczą.

Na ten miesiąc planuję imperialną artylerię ;)

I decided that every month I will paint 200 points for one of my Warhammer armies :) Because the dwarves are already playable- I have 1,800 points painted, it's time for my Empire. And here are the first units: Knights of the White Wolf for 130 points (musician, champion) and the Knights  of Middenland for 152 points (champion, standard bearer). With time, I will increase the number of these units, but it's enough for now.

For this month I want to paint some imperial artillery ;)


wtorek, 20 października 2015

Dobry, Zły i Brzydki/ The Good, the Bad and the Ugly

W tym miesiącu wziąłem się mocno do pracy- na warsztacie są dwa trzy zamówienia (Space Marines i 2x High Elves), ale znalazłem też chwilę na odrobinę przyjemności ;) Oto nowy bohater do mojej armii Kraka Drak- Drong Thorgardson, drugi syn króla Thorgarda Cromsona, dowódca Gwardii Królewskiej (następna w kolejce do malowania).

This month I worked hard- there are three orders in my workshop (Space Marines and 2x High Elves), but I also found a moment to paint something for myself ;)  Here's a new hero for my army of Krak Drak- Drong Thorgardson, the second son of King Thorgard Cromson, commander of the Royal Guard (next in line for painting).

Dobry/ The Good:Dalej- potężny Krell, nieumarły czempion Chaosu. Model bardzo przyjemny w malowaniu, na pewno przyda się np. do rozegrania kampanii Terror Liczmistrza ;)

Next- mighty Krell, undead champion of Chaos. Very pleasant in painting, certainly useful to play Terror of Lichemaster campaign ;)

Zły/ The Bad:Jako że mamy ORCtober, nie mogło w tym miesiącu zabraknąć tutaj jakiegoś Orka ;)

As we have ORCtober, Orc was a must- have on this month's painting list, so here it is:

Brzydki/ The Ugly: