Szukaj na tym blogu

sobota, 29 stycznia 2011

Powrót do Krasnoludów/ Back to Dwarves

W ramach odpoczynku od wojen napoleońskich pomalowałem starą krasnoludzką armatę. To pierwsza moja maszyna wojenna od dawna- pomalowałem kiedyś imperialne działo i od tamtej pory unikałem malowania artylerii jak ognia... Mam nadzieję, że tym razem jest znośnie.
As a brak from the Napoleonic wars I painted an old dwarven cannon. This is my first war machine for long time- few years ago Ipainted imperial cannon past, and since then I've been avoiding painting artillery like the plague ... I hope that this time it is passable.
czwartek, 27 stycznia 2011

Więcej Victrixa!/ More Victrix!

Kolejny batalion złożony. Przyznam, że miałem już niewielkie problemy z dopełnieniem jego liczebności do 20, stąd wyjątkowo duża "grupa dowodzenia". Przy okazji popracowałem trochę z Green Stuffem i zrobiłem sapera. To moja pierwsza praca z tak znacznym wykorzystaniem GSu. Mam nadzieję, że się spodoba;)

Another battalion assembled. I must say that I had small problems with bringing its numbers up to 20, so it has the exceptionally large "command group". By the way I worked a little bit with Green Stuff and I did Pioneer. This is my first job with such a significant use of GS. I hope you like it;)

Saper i jego pierwowzór:
Pioneer and his archetype:
I reszta batalionu:
And the rest of the battalion:
środa, 26 stycznia 2011

Na warsztacie/ On the workbench

Chwila przerwy od nauki upłynęła mi na składaniu piechoty od Victrixa. Jestem zachwycony tymi figurkami- pomimo dużej ilości elementów i czasochłonnego procesu składania, efekt jest wspaniały. Złożyłem już jeden batalion "szarżujący", następny będzie strzelający. Ostatni złożony będzie mniej więcej po połowie z Victrixa i pozostałości modeli od braci Perry (pomimo drobnych różnic w wielkości- Victrix jest odrobinę większy- powinni dobrze wyglądać w jednym oddziale).

A break from learning I used to make up my infantry from the Victrix. I'm delighted with these figures-despite the large number of elements and time-consuming process of filing, the effect is great. I made already a charging battalion, next one will be shooting. The last will be made up roughly half of the Victrix and remining models from Perry brothers (despite minor differences in size- Victrix is a little bigger- they should look good in one unit).

Cały batalion:
The whole battalion:Zbliżenia na kompanie:
Clouseups of the companies

Początki kolejnego batalionu- na razie jako tyraliera:
Beginings of next battalion- so far as skirmish:

I na koniec- zdjęcie całości:
And at the end- family picture:

wtorek, 25 stycznia 2011

Victrix French Infantry 1807-1812

Kupiłem dzisiaj zestaw francuskiej piechoty od Victrixa:
I've bought today a box of french infantry by Victrix:

Figurki są złożone z wielu elementów, więc różnorodność póz jest zadziwiająca! Natomiast 60 modeli w pudełku oznacza, że będę mógł skompletować kolejne 3 regimenty, a to wystarczy dla mojej Legii Nadwiślańskiej;)
The variety of poses is amazing! And 60 figures means that I'll be able to make another 3 regiments, and that's all I need for my Vistula Legion infantry ;)

środa, 19 stycznia 2011

Dom/ House part 5.

Znalazłem wolną chwilę i skleiłem dom. Oczywiście nadal dużo pracy przede mną- trzeba zamaskować połączenia, zrobić dach, może jakieś wnętrza i wszystko pomalować, lecz teraz przynajmniej zaczyna to jakoś wyglądać;)
I found a free moment, and I glued the house. Obviously still a lot of work before me-I have to hide connections, make the roof, maybe some interior and paint everything, but now at least it starts to look like something;)
czwartek, 13 stycznia 2011

Legia Nadwiślańska/ Vistula Legion

Pomimo sesji i prac nad makietą domu, nie zaniedbuję Legii Nadwiślańskiej. Zacząłem już malować drugi batalion. Zamierzam odtworzyć całą Legię w składzie, w jakim walczyła w Hiszpanii, a później także w kampanii 1812 roku, a więc 4 pułki piechoty i pułk lansjerów. Każdy pułk piechoty dzielił się na dwa bataliony, a lansjerzy- na cztery szwadrony. Na potrzeby gier bitewnych zachowam podział piechoty, lecz kawalerię podzielę na 2 regimenty, każdy w sile dwóch szwadronów. Za wzór umundurowania służy mi ta tablica:
Although the exams and works on my house model, I don't forget about Vistula Legion. I began to paint the second battalion. I intend to restore the entire Legion in the composition, which it fought in Spain, and later in the campaign of 1812, so it'll be four regiments of infantry and a regiment of lancers. Each infantry regiment was divided into two battalions, and the Lancers-to four squads. For wargames I will keep the partition of infantry, but cavalry will be divided into two regiments, each in the strength of two squadrons. As the example of uniforms I use this table:

Oraz rysunki autorstwa Herberta Knotla:
And drawings by Herbert Knotel:Piechota Legii Nadwiślańskiej wsławiła się m.in. podczas obu oblężeń Saragossy, w bitwie pod Belchite, oblężeniu Leridy. Po prawie 2 latach walk w Hiszpanii, Legia wzięła udział w kampanii rosyjskiej- prowadząc działania osłonowe poniosła stosunkowo niewielkie straty. W czasie bitwy pod Lipskiem, Pułk Piechoty Nadwiślańskiej, utworzony ze zdziesiątkowanych 4 pułków Legii, wchodząc w skład dywizji gen. Dąbrowskiego mężnie odpierał ataki przeważających sił koalicyjnych pod Pfaffendorf i bramą Hallską.
Vistula Legion Infantry became famous during the two sieges of Zaragoza, in the battle of Belchite, Lerida siege. After nearly two years of fighting in Spain, the Legion took part in the the Russian campaign where it suffered relatively small losses. During the Battle of Leipzig, Vistula Infantry Regiment, formed from the decimated four regiments of the Legion, as a part of the Division of General Dąbrowski bravely resisted the attacks of coalition forces in Pfaffendorf and Halle's gate.

Najsławniejszym osiągnięciem Lansjerów Nadwiślańskich było rozbicie trzech brytyjskich regimentów i zdobycie 5 flag pułkowych w bitwie pod Albuerą (16.05.1811).
Vistula Lancers most famous achievement was to break three British regiments and capture five regimental flags in the the Battle of Albuera (16.05.1811).

A oto moje ostatnie- niewielkie- postępy w malowaniu:
And here are my small progresses in painting:niedziela, 9 stycznia 2011

Początek drugiego batalionu/ Begining of the 2nd Batallion

Oto pierwsza pomalowana figurka z drugiego batalionu Legii Nadwiślańskiej- sierżant. Wiem, muszę mu jeszcze belki na ramionach domalować, ale to przy okazji;)
Here is the first painted figure from the second Batallion of Vistula Legion- the Sergant. I know I have to paint his rank designation, but I'll make it by the way;)

sobota, 8 stycznia 2011

Dom/ House Part 4.

Efekt dzisiejszej pracy nad domem. Po weekendzie go złożę i pomaluję.
The results of today's work on the hous. I'll finish it after weekend.