Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 6 lutego 2017

Druga bitwa pod Waldenburgiem/ 2nd battle of Waldenburg 6.01.2017

Kilka tygodni temu rozegrałem kolejną bitwę w Black Powder. Jako że był jeszcze rozstawiony teren po poprzednim starciu, była to druga bitwa pod Waldenbergiem ;) Zarówno sama bitwa, jak i opis poprzedzających ją manewrów są fikcyjne.

A few weeks ago I played another battle with Black Powder rules. As the terrain from previous battle was still set, this clash was the second battle of Waldenberg;) The battle itself, as well as a description of the preceding maneuvers, are fictitious.

Prusacy/ Prussians
Po pokonaniu Rosjan VIII Korpus pomaszerował na Chemnitz, gdzie miał połączyć się z innymi oddziałami Wielkiej Armii i prowadzić działania przeciwko Armii Czeskiej księcia Shwarzenberga, jednak manewry sprzymierzonych doprowadziły do zaniechania tego planu i zmusiły wojska napoleońskie do odwrotu.Książę Poniatowski, powiadomiony o obecności wojsk pruskich w Altenburgu, spieszył na północny- zachód, przez Waldenberg, by osłonić cofające się prawe skrzydło wojsk francuskich. Niestety, Prusacy forsownymi marszami dotarli do miasteczka w tym samym momencie, co Polacy. Bitwa była więc nieunikniona.

After defeating of the Russians 8th Corps marched to Chemnitz, where he had to join forces with other units of the Grand Army and carry out actions against the prince Shwarzenberg's Army of Bohemia, but allied maneuvers led to the abandonment of this plan and forced Napoleon's forces to retreat. Prince Poniatowski, informed about the presence of Prussian troops in Altenburg, marched quickly north west, by Waldenberg to protect the right wing of the retreating French army. Unfortunately, the Prussians reached the town at the same time as the Poles.Tthe battle was inevitable.

Straż przednia VIII Korpusu księcia Poniatowskiego/ Prince Poniatowski's 8th Corps vanguard
Poniatowski, dysponując mniejszymi siłami, zdecydował się jak najszybciej zająć miasto i bronić się w nim do nadejścia posiłków. 1 Pułk Piechoty ruszył więc biegiem i sformował się w linię na głównej ulicy miasta, oczekując nadejścia kolumn pruskiej landwery. Woltyżerowie Białkowskiego, 3. Pułk Piechoty i Legia Nadwiślańska podążyły za nim, a kawaleria sformowała się na polu, osłaniając południową flankę.

Poniatowski, knowing that his forces are weaker, decided to take the city as soon as possible and defend it until the reinforcements arrive. 1st Infantry Regiment ran and formed a line in the main street of the city, awaiting the arrival of columns of Prussian Landwehr. Białkowski's voltigeurs, 3rd InfantryRegiment and Vistula Legion followed and the cavalry formed in the field, covering the southern flank.1. Pułk Piechoty/ 1st Infantry Regiment
Pruska landwera majora von Beckendorffa ruszyła żwawo naprzód, podczas gdy piechota liniowa von Klüxa i artyleria ostrożnie posuwały się na południe od traktu do Oberwiera. Landwera weszła między zabudowania w kolumnach marszowych, gdzie od razu dostała się pod silny ogień 1. Pułku Piechoty, ponosząc dotkliwe straty. Ułani z 15. Pułku z kolei, widząc, że pruska artyleria wysforowała się do przodu, zostawiając z tyłu piechotę i osłaniającą ją jazdę, przekroczyli rzekę w bród i rozproszyli artylerzystów. Kawalerzyści zajęci byli jeszcze gonieniem niedobitków i ponownym formowaniem się, gdy wpadł na nich z nastawionymi bagnetami batalion muszkieterów 1. Zachodniopruskiego Pułku Piechoty von Klüxa. Zaskoczeni ułani poszli w rozsypkę i porzucili zdobyte chwilę wcześniej armaty.Prussian landwehr of Major von Beckendorff walked hastily forward, while von Klux's line infantry and artillery were moving cautiously south of the route to Oberwiera. Landwehr came between the buildings in the marching columns , where he immediately came under heavy fire of 1st Infantry Regiment and suffered heavy losses. Meanwhile lancers from the 15th Regiment, seeing that Prussian artillery moved fast to the front, leaving the infantry and protecting cavalry behind, crossed the river at the ford and scattered the gunners. Uhlans were still busy chasing the survivors and re-formation when Musketeers battalion of von Klux's 1st Westprussian Infantry Regiment rushed at them with fixed bayonets. Surprised Lancers went into disarray and abandoned captured cannons.

Sytuacja w samym mieście tymczasem niewiele się zmieniła- na lewym skrzydle 1. Pułku Piechoty, przy moście, stanęła w linii Legia Nadwiślańska, a po prawej, za miastem- 3. Pułk Piechoty. Woltyżerowie obsadzili zabudowania przy południowym krańcu mostu, a artyleria, pod osłoną 5. Pułku Strzelców Konnych, rozstawiła się na drodze do Callenbergu.

In the meantime he situation in the city little changed- on the left flank of 1st Infantry Regiment, at the bridge, Vistula Legion stood in line, and on the right, behind the city- 3rd Infantry Regiment. Voltigeurs occupied the buildings at the southern end of the bridge, and artillery, under the cover of the 5th Regiment of Chasseurs a Cheval, unlimbered on the road to Callenberg.Jeden z batalionów landwery zdołał się w międzyczasie sformować w linię i osłonić pozostałe oddziały, które porządkowały szeregi i formowały kolumny. W miasteczku trwała zażarta wymiana ognia i chociaż Polacy byli w niej górą, zaczęli ponosić straty. 3. Pułk Piechoty, w panującym zamieszaniu, źle zrozumiał rozkaz nakazujący mu rozwinąć się na prawym skrzydle 1. Pułku i zamiast tego poszedł w lewo, przekraczając strumień. Sytuacja zaczęła być niebezpieczna, bo prawej flance 1. Pułku zaczął zagrażać jeden z batalionów landwery, na szczęście nie palił się do szturmu, tylko ostrzeliwał Polaków spomiędzy zabudowań.

One of the landwehr battalions managed to form line and protect the remaining troops, which reorganized ranks and formed columns. The fierce exchange of fire continued in the town, and although the Poles had the upper hand, they began to suffer losses. 3rd Infantry Regiment, in the prevailing confusion, misunderstood an order instructing him to form on the right flank of 1st Regiment and instead went to the left, crossing a stream. The situation began to be dangerous, because the right flank of 1st Regiment was threaten by one of the Landwehr battalions, but fortunately it wasn't eager to the assault and only fired to the Poles from between buildings.
Prusacy przejęli inicjatywę i zaczęli naciskać wojska Poniatowskiego na wszystkich odcinkach. Batalion fizylierów, wspierany przez szwadron konnej landwery, przekroczył w bród rzekę, by zagrozić lewemu skrzydłu wojsk polskich. Dostawszy się pod ogień polskich woltyżerów kryjących się w zabudowaniach, pruscy kawalerzyści rzucili się do ucieczki, jednak fizylierzy celnym ogniem uciszyli artylerię, która wycofała się z pola walki osłaniana przez 5. Pułk Strzelców Konnych.

The Prussians took the initiative and began to push the Poniatowski's forces everywhere. Fusilier battalion, supported by a squadron of horse landwehr, crossed the river to threaten to the left flank of Poles. They got the fire from Polish skirmishers hiding in buildings, Prussian cavalry fled, but fusiliers accurate fire silenced the artillery, which withdrew from the battlefield shielded by the 5th Regiment of Chasseurs a Cheval.Wśród zabudowań Waldenburga trwała zażarta walka. Prusacy sformowali kolumny i udeżyli na 1. Pułk Piechoty, który krwawo odparł pierwszy szturm. Oddziały von Klüxa nacierały tymczasem wzdłuż rzeki, lecz Legia Nadwiślańska dała im zdecydowany odpór i zmusiła do ucieczki, po czym przesunęła się na prawe skrzydło, by wzmocnić obronę na tamtym odcinku. Miejsce Legii na moście zajął 3. Pułk Piechoty. Pruska landwera ponownie natarła na 1. Pułk i tym razem zdecydowana przewaga liczebna Prusaków oraz zmęczenie Polaków przyniosły efekt- polska piechota rzuciła się do ucieczki.

Among the buildings of Waldenburg the fierce struggle continued. Prussians formed a column and charged the 1st Infantry Regiment, which bloodily repulsed the first assault. Von Klux's units attacked meanwhile along the river, but Vistula Legion hold their ground and forced attackers to flee. Then Poles moved to the right flank to reinforce the defense on that sector. 3rd Infantry Regiment took place of the Vistula Legion at the bridge. Prussian landwehr again assaulted on the 1st Regiment, and this time the overwhelming numerical superiority of the Prussians, and fatigue of the Poles brought efect- Polish infantry escaped from the field.W tym momencie musieliśmy, niestety, skończyć bitwę. Zgodnie z ustaleniami Polacy wypełnili cel- na koniec bitwy kontrolowali most, jednak nie utrzymali by się o wiele dłużej- przewaga liczebna wroga coraz bardziej dawała o sobie znać. Na szczęście na horyzoncie widać już było kolejne oddziały VIII korpusu, które wzmocniły przerwaną linię i odepchnęły Prusaków, zabezpieczając przeprawę dla reszty wojska.

At this point we had, unfortunately, to end the battle. According to the scenario objectives, the Poles have won by controlling the bridge at the end of the battle, but they wouldn't hold much longer- numerical superiority of the enemy was too high. Fortunately, on the horizon the new units of 8th Corps appeared, which fueled a broken line and pushed back the Prussians, securing crossing for the rest of the army.


5 komentarzy:

 1. Wspaniały raport :) Sama bitwa zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Napisz proszę, jakie były rozmiary stołu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Prawie wszystkie bitwyw klubie rozgrywane są na stole ok. 300x180cm. 3 stare maty Games Workshop, przylegające dłuższymi bokami ;)

  OdpowiedzUsuń
 3. Świetny raport i kapitalne zdjęcia =)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki :) Teraz częściej będą się pojawiały raporty z różnych rozgrywek- mam już taką bazę pomalowanych figurek, że wreszcie mogę się nimi chwalić w akcji ;) Może też uda mi się czasami namówić dziewczynę, by zrobiła jakieś zdjęcia, to wtedy będą jeszcze lepsze ;)

   Usuń
 4. Dziękuję Olku za bardzo czytelne sprawozdanie z walki. Te Twoje opisy różnych sytuacji, mają jakieś przesłanie dla współczesnej młodzieży. Przesłanie, to pokazywanie jak na wojnie giną ludzie. Każdy kto to ogląda (zwłaszcza młodzi chłopcy z "Samoobrony" Macierewicza, patrząc na sytuacje na tym polu bitwy, powinni wyobrazić się w sytuacji żołnierza. który śmiertelnie zmęczony idzie do szturmu na bagnety i ginie. Pada i umiera. Nie jest to piękna śmierć jak w piosence " Jak to pięknie za Polskę umierać". Ojczyzny trzeba bronić gdy przyjdzie na to czas. Teraz nie ma wojny, a patriotyzm powinien wyrażać się w pracy dla Ojczyzny. Polska potrzebuje ludzi zdrowych, przygotowanych do pokojowego budownictwa, a nie "mięsa armatniego" w ewentualnej , przyszłej wojnie na Ukrainie. Trzymaj się

  OdpowiedzUsuń