Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Ariadna

Oto i wielki dzień- pierwsze modele do mojej Ariadny całkowicie skończone! Część była pomalowana już wcześniej, lecz nie miała podstawek. Armię zebrałem w dosyć nietypowy sposób- wybrałem modele, które mi się spodobały (w większości różnego rodzaju panienki) i sprawdziłem na oficjalnej stronie Infinity, czy można z tego złożyć armię. Okazało się, że tak, więc oto pierwsze efekty:

This is a great day- the first models to my Ariadna army completely finished! Some were painted earlier, but were not based. I gathered the army in a rather unique way-I chose the models that I liked (mostly different types of chicks) and checked on the official website of Infinity, if you can make an army from this. It turned out that yes, so here are the first results:


Margot- pierwszy model do Infinity przeze mnie pomalowany (jakiś rok temu...)/ Margot- first Infinity model painted by me (almost year ago...)Zdjęcie WIP, które najlepiej oddaje kolorystykę/ WIP picture, that best captures the colour

środa, 14 sierpnia 2013

Północ kontra Południe/ North vs. South

W sobotę w klubie rozegraliśmy fikcyjną bitwę z okresu amerykańskiej wojny secesyjnej. Ja oraz Luciu stanęliśmy po stronie Konfederacji, a Adam i Alek- Unii. Adam opracował sprytny system generowania sił przed bitwą, dzięki czemu nikt nie wiedział do końca, czego się spodziewać po przeciwniku. Wytyczne, jakie dostaliśmy przed bitwą mówiły, że mamy zająć i utrzymać kluczowe skrzyżowanie oraz osłonić koncentrację armii. Dysponowaliśmy tylko czterema, niezbyt licznymi, brygadami, za to większość naszych wojsk stanowili weterani. Jako rozpoznanie służył pułk kawalerii, a dodatkowe wsparcie zapewniały 4 niewielkie baterie artylerii (2 gładkolufowe, 2 gwintowane). Informacje o nieprzyjacielu mówiły, że będzie zapewne dysponował niewielką przewagą liczebną, zarówno w piechocie, jak i artylerii. Jako że scenariusz osadzony był w roku 1862 mogliśmy mieć pewność, że będziemy przewyższać Jankesów klasą naszych żołnierzy. W toku bitwy okazało się, że przewaga Jankesów jest o wiele większa, niż zakładaliśmy. Popełniono też kilka istotnych błędów, które przesądziły o wyniku bitwy, lecz o tym wszystkim później ;)
Zapraszam do lektury :)

Last Saturday, at the club we played fictional battle of the American Civil War period. Luciu and I stood on the side of the Confederacy, and Adam and Alek took roles of Union commanders. Adam has developed a clever system for generating forces before the battle, so that no one knew until the end of what to expect from the enemy. The guidelines, which were given before the battle, said that we have to take and hold important crossroads and cover the concentration of the army. We had only four, not very numerous brigades, but most of our troops were veterans. Cavalry regiment served as a recognition and four small batteries of artillery provide additional support (two smoothbore, two rifled). Information about the enemy said that they would probably had a slight advantage in numbers, both in the infantry and artillery. As the scenario was set in 1862 we could be confident that we will exceed the Yankees with the class of our troops. In the course of the battle, it turned out that the advantage of the Yankees is much larger than we expected. There were also some wrong decisions that determined the outcome of the battle, but about all of this later ;)Pole bitwy:

Field of battle:

Krótko po godzinie 7.00 na polu bitwy pojawiła się kawaleria Południa i zajęła skrzyżowanie, by osłonić rozwinięcie się brygady Fielda na grzbiecie, między lasem a sadem. Koło 7.40 na drodze biegnącej na wschód pojawiła się kawaleria federalna...

Shortly after 7.00 am cavalry of the South came on the battlefield and took the crossroads to protect the Field's Brigade taking position on the ridge, between the forest and orchard. About 7.40 on the road running east federal cavalry appeared...

Pierwszy kontakt/ First contact

Widząc gotowych do walki Konfederatów federalni wycofali się do lasu na południe od drogi. Koło 8.00 na horyzoncie pojawiła się kolumna Jankeskiej piechoty, która rozwinęła się obok lasu i obserwowała silne pozycje Konfederatów na szczycie grzbietu. Była to brygada gen. Pratta.

Seeing ready to fight Confederates the federal cavalry withdrew into the woods south of the road. Around 8.00 am appeared on the horizon Yankee infantry column, which took up a position next to the woods and watched the strong Confederates position at the top of the ridge. It was Pratt's brigade.

Jankesi czekają na wsparcie/The Yankees are waiting for support


Konfederacka kawaleria/ Confederate cavalry

Obie strony stały bezczynnie przez prawie półtorej godziny. W tym czasie żołnierze przygotowali posiłki, a dowódcy radzili. Konfederaci przez moment zastanawiali się, czy nie zaatakować Jankesów, lecz żal im było opuszczać dobrą pozycję. Około godziny 9.00 gen. Field wydał swoim żołnierzom rozkaz okopania się na szczycie grzbietu. Brak aktywności Południowców był po myśli dowództwa Unii, które czekało w tym czasie na kolejne brygady i opracowywało plan ataku. 

Both sides have become idle for nearly hour and a half. At that time, the soldiers prepared meals, and the commander advised. The Confederates briefly wondered whether they should attack the Yankees, but they did not want to leave a good position. Around 9:00 am, General Field gave orders to his troops to fortify at the top of the ridge. No activity of was beneficial for the the Southerners headquarters of the Union, which at that time was waiting for the next brigades and work out a plan of attack.


Brygada gen. Fielda/ Field's brigade

Brygada gen. Gregga/ Gregg's brigade

Sad-centrum pozycji Konfederatów/ The Orchard- center of Confederate battleline

Sytuacja ok. godz. 9.00/ Situation at 9 am.


Pozycje Konfederatów wydają się być bardzo silne/Confederate positions seem to be very strong

Tuż po 9.00 na skraju lasu na prawym skrzydle piechoty Pratta pojawiły się pierwsze federalne armaty i rozpoczęły morderczy ostrzał brygady gen. Fielda na szczycie wzniesienia. Odsłonięta piechota rebeliantów ponosiła tak ciężkie straty od ognia artyleryjskiego, że w końcu porzuciła budowanie umocnień i wycofała się na przeciwstok, by się przegrupować.

Shortly after 9.00 am on the edge of the woods on the right flank of Pratt's infantry appeared the first federal guns and started a murderous firing of  Field's brigade on the top of the hill. Exposed rebel infantry suffered such heavy casualties from artillery fire that finally abandoned building fortifications and retreated to the counter slope to regroup.

 Artyleria Unii/ Union artillery

Kolejne brygady federalnej piechoty docierają na pole bitwy/ Another federal infantry brigades arrive on the battlefield


Celny ostrzał Jankeskich dział zmusił do odwrotu w pierwszej kolejności artylerię Południa/ Accurate fire of Yankee guns in the first place forced to retreat artillery of the South


Okopy zostały ukończone jedynie w sadzie i skryta za nimi piechota umknęła uwadze artylerzystów Unii/ The trenches were completed only in the orchard and infantry behind them  gone unnoticed by the Union gunners


Już pierwsze strzały przerzedziły szeregi Konfederatów/ The very first shots thinned the ranks of the Confederates


Pół godziny później.../ Half an hour later...


Brygada Fielda cofa się na drugą linię/ Field's brigade withdraws to the second line

W międzyczasie na krańcu lewego skrzydła padły pierwsze strzały karabinowe. To kawaleria obu stron  rozpoczęła zmagania. Jankesi, pomimo lepszego uzbrojenia (karabiny odtylcowe) nie byli w stanie wyprzeć rebeliantów z dobrej pozycji za płotem i ponieśli ciężkie straty, które zmusiły ich do ucieczki.

In the meantime, on the far left flank first rifle shots were fired. It was cavalry of both sides that began their struggle. The Yankees, despite better weapons (breech-loading carbines) were unable to dislodge the rebels from a good position behind a fence and suffered heavy losses, which forced them to flee.

Konfederacka kawaleria świetnie się spisywała podczas całej bitwy/ Confederate cavalry fought well that day


Przed godziną 10 z lasu wyłoniła się długa linia żołnierzy w błękitnych mundurach. To dywizja gen. Johna Newtona ruszała do ataku na pozycje Konfederatów na szczycie grzbietu. Natarcie prowadziły brygady Rowleya i Cochrane, za nimi podążali weterani Devensa. Widząc to Południowcy podprowadzili pod szczyt liczną brygadę gen. Lane z Karoliny Północnej.W drugim rzucie stanęła, ściągnięta z północnego skrzydła, brygada Thomasa. Ludzie Fielda stanęli w rezerwie za sadem.

Before 10 am of the woods came out a long line of soldiers in blue uniforms. It was division of General John Newton, which began to attack the Confederate positions at the top of the ridge. The attack was lead by brigades, Rowley's and Cochrane's followed them veterans Devens. Seeing this, the Southerners led large brigade of General Lane from North Carolina the top of the ridge. In the second line stood Thomas' brigade repositioned from the northern flank. Field's Men stood in reserve behind the orchard.

They're coming on the same old style...

Rebelianci przygotowują się do odparcia szturmu/The rebels are preparing to repel the assault

Odwody zajmują wyznaczone pozycje/ Reinforcements occupy designated positions

Brygada Rowleya/ Rowley's brigade

Cohrane atakuje polanę między dwoma lasami/ Cochrane attacks glade between two forests

Generał Newton osobiście dowodzi natarciem/ General Newton personally leads assault

Druga linia Konfederatów gotowa do akcji/ Confederate's second line ready for action

Widząc podchodzących Jankesów gen. Lane chciał początkowo rzucić swoją brygadę do szaleńczej szarży na bagnety w dół stoku, licząc że impet natarcia zmiesza dywizję unii i zmusi ją do zatrzymania, lecz powstrzymał go gen. Hill. Nawet gdyby udało się rozgromić Jankesów na tym odcinku, Południowcy znaleźli by się pod morderczym ostrzałem federalnej artylerii. Postanowiono więc wycofać się na przeciwstok, pociągając za sobą piechotę Unii, i tam kontratakować. Oddziały Rebeliantów zaczęły się więc powoli cofać, cały czas prowadząc ogień do nacierających Jankesów. Duże spustoszenie w ich szeregach czyniła artyleria rozstawiona w sadzie oraz strzelcy wyborowi ostrzeliwujący flankę brygady Rowleya. Prowadząc swoich żołnierzy do natarcia na szczyt, gen Rowley zachwiał się i padł, rażony kulą snajpera. Jego brygada kontynuowała atak, lecz brak dowództwa wkrótce dał o sobie znać...

Seeing the approaching Yankees General Lane initially wanted to throw his brigade to desperate charge with bayonets down the slope, hoping that the momentum of attack shake union division, and force it to stop, but General Hill stopped him. Even if they managed to crush the Yankees in this section, Southerners would be under the murderous fire of the Federal artillery. It was therefore decided to withdraw to the counter slope, entailing Union infantry, and there counterattack. Rebel troops began to retreat So slowly,all the time shooting at the advancing Yankees . large havoc in their ranks did Artillery deployed in the orchard and marksmen shooting at the flank of the brigade Rowley's. Leading his troops to the attack on the top, General Rowley stumbled and fell, struck by a sniper's bullet. His brigade continued to attack, but the lack of leadership soon made ​​itself known ...


Konfederaci oczekują Jankesów na przeciwstoku/ The Confederates awaiting Yankees on the counter slope

Generał Rowley padł/ General Rowley has fallen

Jankesi się zbliżają/The Yankees are coming

Po wejściu na szczyt Jankesów powitała celna salwa Konfederatów. Praktycznie cały szereg brygady Rowleya padł skoszony. Pozbawieni dowódcy Unioniści rzucili się do ucieczki, jedynie dwa pułki żuawów utrzymały swoje pozycje i dzielnie prowadziły nierówną walkę, ponosząc ciężkie straty.

After entering on the top Yankees welcomed Confederate volley accurate. A whole line of brigade Rowley's fell . Without their commander, Unionists fled. Only two regiments of Zouaves maintained their positions and bravely fought an unequal battle, suffering heavy losses.

Ognia!/ Fire!

Odwrót!/ Retreat!

Po pierwszej salwie Konfederaci, wyjąc niczym furie, rzucili się na Jankesów. Żuawi z brygady Rowleya oraz brygada Cochrane stawiła im jednak silny opór, celną salwą powstrzymując większość szarżujących pułków. Kilka nawet rzuciło się do ucieczki. Do walki doszło na samym krańcu linii, gdzie 37. pułk z Karoliny Północnej zwarł się ze 122. pułkiem z Nowego Jorku. Pozostawieni przez towarzyszy, Nowojorczycy bronili się dzielnie, lecz zostali rozgromieni przez oszalałych rebeliantów. Dalej na północy, w wyrwę powstałą w brygadzie Rowleya, wdarł się 38. pułk Karoliny Północnej, złożony w całości z niedoświadczonych rekrutów. Nie widząc wroga naprzeciwko, niesieni zapałem żołnierze 38. pułku zwrócili się w lewo i natarli na skrzydło brygady Cochrane, rozbijając ją i zmuszając do chaotycznego odwrotu.

After the first volley, The Confederates, howling like a furies, rushed to the Yankees. Zouaves from Rowley's brigade and the entire Cochrane's brigade  however resisted, stopping most of charging regiments by accurate volley and forced few to retreat. The fight took place at the end of the line between 37th North Carolina regiment and 122nd New York regiment. Left by the companions, New Yorkers defended bravely, but were routed by the crazed rebels. Further north, in a hole formed in the Rowley's brigade, broke the 38th North Carolina regiment composed entirely of inexperienced recruits. Not seeing the enemy in front, carried by enthusiasm, the soldiers of the 38th regiment turned left and advanced against flank of Cochrane's brigade, breaking it and forcing the chaotic retreat.

Wycie rebeliantów rozbrzmiało nad polem bitwy/Rebel yell sounded upon the battlefield

Zwycięstwo 37. pułku z Karoliny Północnej/ Victory of 37th North Carolina regiment

Brygada Cochrane zostaje rozbita atakiem od flanki/ Cochrane's brigade is broken by the attack from the flank

Weterani z brygady Devensa ruszają, by opanować sytuację/ Veterans from Devens' brigade move to resolve the situation

Dowódcy Unii/ Union Commanders


Pomimo sukcesu lewe skrzydło Konfederatów wygląda bardzo słabo/ Despite the success the Confederate left wing looks very weak

Na całej linii Jankesi przystąpili do ofensywy. Na północy rekruci z brygady Vintona wiązali oddziały Gregga, w centrum, do ataku na sad, ruszyli żołnierze Pratta i Whitinga, a na południowym odcinku inicjatywę przejął Devens, rozbijając resztki brygady Lane i prowadząc natarcie na Thomasa. Pozbawieni rezerw Południowcy mogli liczyć tylko na to, że uda im się odeprzeć szarżę federalnych i ustabilizować sytuację, wykrwawiając Jankesów na tyle, by stracili dalsze możliwości ataku. 

The entire line of The Yankees began the offensive. In the north of the recruits from Vinton's brigade engaged Gregg's troops, in the center, the soldiers of Pratt and Whiting rushed to attack the orchard, and on southern sector Devens took the initiative, smashing the remnants Lane's brigade and leading the attack on Thomas. Without reserves Southerners could only count that they will be able to repel the charge of federal and stabilize the situation, bleeding the Yankees enough to lose further possibilities of attack.

37. i 38. pułki z Karoliny Północnej zostają zniszczone przez nacierających Jankesów/ 37th and 38th regiments of North Carolina are destroyed by the advancing Yankees


Walka ogniowa przed finałowym natarciem/ Shooting before the final assault


Nadzieje Konfederatów się nie spełniły. Północ rozpoczęła od wyparcia Południowców z sadu i podciągnięcia swojej artylerii bliżej, by skuteczniej razić brygadę Gregga. Mimo wszystko artyleria Południa zadawała ciężkie straty atakującym. Szybko się też okazało, że rekruci Vintona nie mogą się równać z zaprawionymi w boju żołnierzami Gregga, było już jednak za późno, by to wykorzystać. Natarcie Devensa na lewą flankę Konfederatów zakończyło się pełnym sukcesem i groziło odcięciem drogi odwrotu, więc gen. Hill wydał rozkaz wycofania się wszystkim siłom. Osłonę zapewniła w miarę świeża brygada Gregga. Pomimo spektakularnego sukcesu Jankesi nie rzucili się w pościg. Straty poniesione przez nich w tej bitwie były na tyle wysokie, by zrezygnowali z dalszego gnębienia Rebeliantów i zadowolili się zajęciem ich pozycji.

Confederate hopes have not been fulfilled. North started from repel Southerners from the orchard and pull up their artillery closer to effectively strike Gregg's brigade. Still, Southern Artillery caused heavy casualties on attackers. It turned out quickly that Vinton's recruits can not compare with seasoned soldiers from Gregg's brigade, but it was too late to take advantage of it. Devens' assault on the Confederate left flank was a full success, and threatened to cut off the line of retreat, so General Hill gave the order to withdraw all forces. Gregg's fresh brigade protected the retreat. Despite the spectacular success of the Yankees, they did not rushed in pursuit. The losses suffered by them in this battle were high enough to discourage them from further oppress the Rebels.


Brygada Whitinga szturmuje sad/ Whiting's brigade assaults the orchard


Artyleria Unii na nowej pozycji/ Union artillery on a new position


Ciężka walka w sadzie/ Heavy fight in the orchard


Cienka szara linia/ Thin grey line


Generał Newton trafiony przez zbłąkaną kulę/ General Newton hit by a stray bullet


Jankesi napierają na Konfederatów/ The Yankees, are pressing on the Confederates


35. pułk z Georgii, po ciężkiej walce, uległ 7. pułkowi z Massachusetts/ 35th Georgia Regiment, after a hard fight, was beaten by the 7th Massachusetts Regiment 


Natarcie brygad Whitinga i Devensa zmiotło centrum i skrzydło Konfederatów/ The assault of Whiting's and Devens' brigades swept center and the flank of the Confederates


Konfederacka kawaleria walczyła dzielnie do samego końca/ Confederate cavalry fought bravely to the very end


Opór na lewym skrzydle Południa jest już tylko symboliczny/ Resistance on the left flank of the South is just symbolic


Federalne sztandary powiewają nad zdobytymi szańcami Konfederatów/ Federal flags wave over the captured Confederate ramparts


Jankesi świętują zwycięstwo/ The Yankees celebrate victory


Sytuacja na koniec bitwy, około godz. 13.00 The situation at the end of the battle, about 1 pm.

Podsumowując, bitwa zakończyła się pełnym zwycięstwem Unii. Straty po obu stronach były podobne- padło, zaginęło, zostało rannych lub dostało się do niewoli około 3200 Unionistów i 3600 Konfederatów. Biorąc jednak pod uwagę siły początkowe ( prawie 9000 federalnych przeciwko około 6500 południowców) Rebelianci odczuli je o wiele mocniej. Największym błędem Południa było bezczynne czekanie przez pierwsze 2 godziny bitwy. Gdybyśmy zdecydowali się na atak, mieliśmy szansę rozbijać brygady Unii po kolei, w miarę jak wchodziły na pole bitwy. Przyjmując taktykę defensywną oddaliśmy inicjatywę w ręce dowódców Unii i słono za to zapłaciliśmy. To jednak nie koniec. Południe jeszcze powstanie!

In conclusion, the battle was a complete victory for the Union. Losses on both sides were similar-about 3200 Unionists and 3600 Confederates were killed, missing, wounded or taken prisoner. However, given the initial forces (almost 9000 federal against about 6,500 southerners) rebels felt it a lot harder. The biggest mistake of the South was idle waiting for the first two hours of the battle. If we decide to attack, we had a chance to break the Union brigades one after another, as they entered the battlefield. By adopting defensive tactics we put the initiative into the hands of the Union commanders and we paid for it dearly. But this is not the end. South will rise again!