Szukaj na tym blogu

niedziela, 13 maja 2018

Makabryczny taniec Olafa Żelaznej Pięty/ Olaf Iron Heel's Dance Macabre

Krasnoludzką kopalnię Grung Duk można nazwać zabitą dechami dziurą. Powszechnie uważano, że jej właściciel, Thorvi Ivarson, utrzymywał ją jedynie w celu generowania strat, by oszczędzić na podatkach. Gdy okazało się, że w stronę kopalni kieruję się duży oddział orków, wszyscy uważali, że Thorvi z radością porzuci interes i zgarnie pokaźną sumę za ubezpieczenie. Wielkie było zdziwienie, gdy uparty krasnolud obwieścił, że zamierza bronić swojego dobytku do ostatka, a jeszcze większe, gdy wsparli go w tym postanowieniu jego pracownicy. Lord Ulther, na którego ziemiach leżało Grung Duk i który przysięgał chronić swoich podwładnych, nie miał więc wyboru- zgromadził swoich najlepszych wojowników i ruszył z odsieczą.
Dwarven mine Grung Duk is in the middle of nowhere. It was widely believed that its owner, Thorvi Ivarson, kept it only to generate losses to save on taxes. When it turned out that a large riding party of orcs was heading towards the mine, everyone thought that Thorvi would be happy to abandon the business and get a good sum for insurance. It was great surprise when a stubborn dwarf announced that he was going to defend his belongings to the last, and even greater surprise, when his workers supported him in this decision. Lord Ulther, on whose lands Grung Duk lay, and who swore to protect his subordinates, had no choice - he gathered his best warriors and went to the rescue.Gulbug i jego gwardia/ Gulbug and his bodyguard

Orkowie nadciągnęli licznie, lecz tym, co najbardziej przeraziło Thorviego , była obecność Olafa Żelaznej Pięty- potężnego giganta, który od dawna siał postrach na obszarach między Kraka Drak a Krainą Trolli. Zielonej hordzie przewodził Gulbug, potężny Czarny Ork, z którym Lord Ulther miał dawne porachunki.


Potężny Olaf/ Mighty Olaf


The orcs came in great numbers, but what frightened Thorvi the most was the presence of Olaf Iron Heel - a powerful giant who had long been scared in the area between Kraka Drak and the Troll Country. The green horde was led by Gulbug, the mighty Black Orc with whom Lord Ulther had old feud.Orkowie ruszyli od razu naprzód, a gigant Olaf wysunął się znacznie do przodu. W szeregach zielonoskórych odżyły jednak dawne zatargi i oddział łuczników wziął na cel pobliskie gobliny, a sam został ostrzelany przez załogę balisty.
The Orcs moved straight ahead, and the giant Olaf advanced considerably. In the greenskins ranks, however, the old controversies revived as the archers took aim on the nearby goblins and the ballista's crew shoot the archers.Thorvi rozkazał skupić ostrzał na gigancie. Jego duma, wielolufowa armata, zdołała go zranić, lecz bełty kuszników nie wyrządziły olbrzymowi żadnej krzywdy. W tym momencie na horyzoncie pojawiły się chorągwie gwardii przybocznej Lorda Ulthera, która spieszyła z odsieczą.
Thorvi ordered to focus all the shooting on the giant. His pride, a multi-barrel cannon, managed to hurt him, but the bolts of the crossbowmen did not do any harm to the giant. At this moment, the banners of Lord Ulther's bodyguard appeared on the horizon, hurrying to the rescue.


Olaf natarł na kuszników, skacząc po nich i brutalnie miażdżąc. Pozostałe oddziały orków nadal maszerowały naprzód, a łucznicy, nie mogąc oprzeć się pokusie pognębienia goblinów, natarli na nich od tyłu. Wywiązała się bójka, w której padło kilka trupów, lecz dowódcy szybko uspokoili swoje oddziały. Olaf attacked the crossbowmen, jumping over them and brutally crushing. The remaining Orc troops continued to march forward, and the archers, unable to resist the temptation to defy the goblins, attacked them from behind. A fight broke out, in which some greenskins were killed, but the commanders quickly calmed down their troops.Walka rozgorzała na dobre. Wojownicy Thorviego starli się z dzikimi orkami, katapulta trafiła w gwardię Gulbuga, lecz chwilę później została zaatakowana przez jeźdźców na dzikach. Łucznicy i balista ostrzeliwywali nadciagające oddziały Ulthera, a Olaf masakrował kuszników, którzy nie byli w stanie wyrządzić mu żadnej krzywdy. Gdy już dzielni krasnoludzcy strzelcy zmienili się w krwawą papkę na błotnistej ziemi, Olaf natarł od flanki na wojowników Thorviego, mordując i miażdżąc krasnoludów bez wytchnienia. Thorvi zdołał zranić giganta, lecz jego wojownicy zostali szybko wycięci w pień, a on sam musiał ratować się ucieczką. W międzyczasie ponownie naładowano dwie z pięciu luf armaty, która celnym strzałem zmasakrowała gobliny i stojących dalej łuczników, zmuszając oba oddziały do panicznej ucieczki.

Fighting raged. Thorvi's warriors clashed with the savage orcs, stone from the catapult hit Gulbug's bodyguards, but a moment later the crew was attacked by boar riders. Archers and ballista shelled up the surging units of Ulther, and Olaf massacred crossbowmen who could not do him any harm. Once the brave dwarven shooters turned into bloody mush on the muddy ground, Olaf rushed from the flank to Thorvi's warriors, murdering and crushing the dwarves. Thorvi managed to hurt the giant, but his warriors were quickly cut down, and he had to escape. In the meantime, two of the five barrels of the cannon were recharged, which, with a well-aimed shot, massacred the goblins and the archers, forcing the two units to panic.


Thorvi ratuje się ucieczką/ Thorvi runs for his life


Orkowie zajęli się plądrowaniem i podpalaniem zabudowań kopalni, a w tym czasie wojownicy Lorda Ulthera wreszcie wkroczyli do akcji. Jego gwardia starła się z przybocznymi Gulbuga, kładąc trupem wielu z nich, lecz Orkowie nie ustąpili. Alaric, dowódca oddziału pancernych krasnoludów, wkroczył do kopalni i pokonał jeźdźców na dzikach, którzy usiłowali stawić mu czoło. Następnie jego krasnoludy związały walką orków, którzy podpalili już część zabudowań.
The orcs took to plundering and setting fire to the mines, and at that time the warriors of Lord Ulther finally entered the action. His guards clashed with Gulbug's bodyguards, putting many of them dead, but the Orcs did not give up. Alaric, the commander of the dwarven Ironbreakers, entered the mine and defeated the wild boar riders who tried to face him. Then his dwarves engaged the orcs, who set fire to some buildings.
W tym czasie Olaf swoją maczugą zniszczył jedną z szop. Oczom olbrzyma ukazały się ogromne bogactwa, lecz nie to przykuło jego uwagę. W szopie znajdował się bowiem ogromny zapas krasnoludzkiego bimbru, który gigant bez chwili namysłu wypił do dna. Przez moment nie odczuł jego działania, zawiedziony i zdenerwowany rzucił się więc na obsługę armaty, wgniatając ja w ziemię, lecz krasnoludzki bimber działa stopniowo i już po chwili nogi Olafa zaczęły się plątać a chód stał się niepewny i chaotyczny.In the meantime, Olaf destroyed with his club one of the sheds. Enormous riches appeard to the Giant's eyes, but it did not catch his attention. There was a large supply of dwarf moonshine in the shed, which the giant without a second thought drank to the bottom. For a moment he did not feel its effect. Disappointed and upset, he threw himself at the cannon crew, pressing it down to the ground, but the dwarf moonshine is working gradually and after a while Olaf's legs began to tangle and the walk became uncertain and chaotic.

Tymczasem, po krwawej walce, gwardia Gulbuga w końcu ustąpiła krasnoludom Ulthera, a sam lord Ulther oraz jego chorąży dopadli i zabili orkowego generała. Dzicy orkowie zostali wybici przez oddział Alarica, lecz towarzyszący im bohater, dzierżący potężny, magiczny miecz, nie chciał się poddać i z furią atakował krasnoludów, zabijając wszystkich.Meanwhile, after a bloody fight, Gulbug's guards were eventually cut down by Ulther's dwarves, and Lord Ulther and his standard bearer killed the orcish general. The wild orcs were slaughtered by Alaric's unit, but the accompanying orcish hero, wielding a powerful, magical sword, refused to give up and fiercely attacked the dwarves, killing every one of them.


Lord Ulther i Thorin zabijają Gulbuga/ Lord Ulther and Thorin kills Gulbug

Olaf dostrzegł Ulthera i Thorina, chorążego armii, i z furią na nich natarł, mimo że kilka razy się po drodze potknął. Ulther i Thorin mocno go zranili, lecz gigant szybkim ruchem porwał krasnoludzkiego lorda i wepchnął go do śmierdzącego worka, a następnie pobiegł między wzgórza, zostawiając oszołomionego Thorina samego na polu bitwy, wśród zgliszczy kopalni Thorviego.Olaf saw Ulther and Thorin, the army's standard bearer, and rushed furiously at them, even though he stumbled several times along the way. Ulther and Thorin hurt him badly, but the giant grabbed the dwarf lord and shoved him into the stinking sack, then ran to the hills, leaving thunderstruck Thorin alone in the battlefield, among the ruins of Thorvi's gold mine.Tak skończyła się bitwa o Grung Duk, zwana też Makabrycznym Tańcem Olafa Żelaznej Pięty, gdyż straty poczynione przez olbrzyma były niewyobrażalne. Los lorda Ulthera pozostaje tajemnicą, gdyż ani jego, ani giganta Olafa już nigdy więcej nie widziano.

Thus ends the battle for Grung Duk, also known as the Macabre Dance of Olaf Iron Heel, because the losses made by the giant were unimaginable. Lord Ulther's fate remains a mystery, because neither him nor the giant Olaf has ever been seen again.