Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 18 maja 2020

Wojna Trzynastoletnia- aktualizacja/ Thirteen Years War- update

Projekt wojsk polskich na Wojnę Trzynastoletnią uznaję za skończony :) Tak naprawdę, to skończyłem go jeszcze w marcu- pomalowanie i zrobienie podstawek dla całej armii zajęło mi ledwo 2 tygodnie (uroki kwarantanny), ale nie miałem dotąd okazji, by zrobić porządne zdjęcia.

I consider the Polish army project for the Thirteen Years' War to be completed :) In fact, I finished it in March - it took me only 2 weeks to paint and make bases for the whole army (charms of the quarantine), but until now I didn' had the opportunity to take decent pictures.
Jak wspominałem w poprzednim poście, oparłem swoją armię na wojskach polskich walczących pod Świecinem, 17 września 1462 roku. Uzupełniłem swoją bibliotekę o kilka kluczowych pozycji dotyczących omawianego konfliktu i udało mi się dzięki temu z większą dokładnością odtworzyć wojska oraz chorągwie dowódców walczących w tej bitwie. Oto jak na chwilę obecną wygląda moja armia:

As I mentioned in the previous post, I based my army on the Polish forces fighting at Świecino, on September 17, 1462. I supplemented my library with a few key books regarding the conflict in question, and thanks to that I was able to recreate the army and banners of the commanders fighting in this battle with greater accuracy. Here's what my army looks like at the moment:
Głównodowodzący, Piotr Dunin herbu Łabędź/ The commander-in-chief, Piotr Dunin of the Łabędź (Swan) coat of arms

 


Zastępca dowódcy, Wawrzyniec Shrank herbu własnego/ Second in command, Lawrence ShrankKusznicy Związku Pruskiego/ Crossbowmen of the Prussian Confederation


Rota najemników gdańskich Jana Maydeburga/ Unit of Danzig mercenaries lead by Johann Maydeburg


Rota najemników gdańskich Mikołaja Salendorfa herbu Prawdzic/ Unit of Danzig mercenaries lead by Nicolas Salendorf of the Prawdzic coat of armsRota piesza Mikołaja Wilkanowskiego herbu Lis/ Unit of mercenaries lead by Nicolas Wilkanowski of the Lis (Fox) coat of arms


 Zbrojni/ Men at arms


Rota kopijnicza Pawła Jasieńskiego herbu Gozdawa/ Unit of heavy cavalry lead by Paul Jasieński of the Gozdawa coat of arms


Więcej kopijników/ More heavy cavalry


Rota Wacława Nieborskiego herbu Lubicz/ Unit of light cavalry of Wenceslaus Nieborski of the Lubicz coat of arms


Rota Janusza Długosza herbu Wieniawa/ Unit of mounted crossbowmen of Janusz Długosz of the Wieniawa coat of arms


 Wóz bojowy/ War wagonWymarsz armii/ Army marching out
niedziela, 15 marca 2020

Wojny napoleońskie w Klubie/ Napoleonic Wars at ClubW miniony piątek udało mi się rozegrać dwa małe starcia w Klubie. Pierwsze stoczyliśmy na zmodyfikowanych przepisach Black Powder, a drugie z użyciem naszych klubowych przepisów do walk na niskim szczeblu- Colonel.


Last Friday I managed to play two small battles in the club. The first was on modified Black Powder rules, and the second using our club rules for napoleonic skirmish - Colonel.


Black PowderSiły polskie miały za zadanie zdobyć farmę bronioną przez połączone wojska austriacko- rosyjskie, wspierane liczną artylerią. Wbrew oczekiwaniom, bitwa rozpoczęła się od brawurowego natarcia rosyjskich jegrów, którzy w brawurowej szarży na bagnety zdobyli polskie działa. Zatrzymało to atak polskiej brygady, której dwa bataliony zwróciły się w stronę nowego zagrożenia i huraganowym ogniem karabinów rozbiły Rosjan.


The Polish forces were tasked with capturing a farm defended by the combined Austrian-Russian forces, supported by numerous artillery. Contrary to expectations, the battle began with a reckless assault of Russian jagers, who in the reckless bayonet charge captured Polish guns. This stopped the attack of the Polish brigade, whose two battalions turned to a new threat and destroyed the Russians with hurricane musket volleys.


Polacy usiłowali przełamać prawe skrzydło obrońców, jednak ataki nie były skoordynowane i pomimo bohaterskiej postawy atakujących, kolejne bataliony i szwadrony były kolejno rozbijane, chociaż i Austriacy ponieśli przy tym ciężkie straty. Udało się też zdobyć kilka armat. Mimo to polskiemu dowódcy wkrótce skończyły się świeże oddziały i musiał zarządzić generalny odwrót.

The Poles tried to break the right wing of the defenders, but the attacks were not coordinated, and despite the heroic attitude of the attackers, subsequent battalions and squadrons were broken down in turn, although the Austrians suffered heavy losses. Some cannons were also captured. Despite this, the Polish commander soon ran out of fresh troops and had to order a general retreat.Colonel

Drugie starcie rozegrałem na naszych klubowych przepisach. 3 bataliony polskiej piechoty miały zająć wioskę bronioną przez pułk rosyjskich jegrów oraz 4 działa. Po rozpoznaniu pozycji nieprzyjaciela, polski dowódca zdecydował, że główne natarcie pójdzie brzegiem rzeki. Batalion w centrum miał ściągnąć na siebie ogień artylerii i w razie potrzeby służyć za wsparcie, a oddział na prawym skrzydle miał przeprowadzić atak wspierający.

For the second battle we used our Club rules. Three battalions of Polish infantry were to occupy the village defended by a regiment of Russian jagers and four guns. After recognizing the position of the enemy, the Polish commander decided that the main attack would go along the river bank. The battalion in the center was to attract artillery fire and, if necessary, serve as support, and the unit on the right wing was to carry out a supportive attack.


Najpierw ruszyły polskie tyraliery. Woltyżerowie zepchnęli rosyjskich harcowników na prawie całej linii, zmuszając do odwrotu też artylerię. W tym momencie kula jednego z polskich woltyżerów trafiła rosyjskiego dowódcę, zabijając go na miejscu. Jedynie nad rzeką kompania jegrów w szyku rozproszonym przez dłuższą chwilę skutecznie powstrzymywała natarcie polskiej piechoty.

Polish skirmishers started first. Voltiggers pushed Russian skirmishers along almost the entire line, forcing artillery to retreat as well. At this point, a bullet of one of the Polish voltigeur hit the Russian commander, killing him on the spot. Only on the river bank a company of jagers in a dispersed formation for a long time effectively stopped the attack of Polish infantry.

Widząc, że zagrożenie ze strony wrogiej artylerii zostało zniwelowane, polski dowódca pchnął II batalion w centrum do natarcia na jegrów broniących się w zabudowaniach wioski. Polacy zwinęli się w kolumnę dywizjonową i ruszyli na przód. W tym samym momencie natarcie rozpoczął III batalion na prawej flance, lecz niedoświadczeni żołnierze nie zdołali powstrzymać ognia i wdali się w walkę ogniową z Rosjanami na dystansie 100 metrów.

Seeing that the threat from enemy artillery was removed, the Polish commander pushed the 2nd battalion in the center to attack the jagers defending in the village buildings. The Poles formed into a division column and moved forward. At the same time, the 3rd Battalion on the right flank began the attack, but inexperienced soldiers did not manage to stop the fire and engaged in a fire fight with the Russians at a distance of 100 meters.

I batalion nad rzeką wciąż zmagał się z nieprzyjacielską tyralierą i trudnym terenem, gdy II batalion w centrum przyspieszył kroku i ruszył do natarcia. Rosjanie rozpoczęli nieskuteczny ostrzał na daleką odległość, lecz Polacy szli dalej i dopiero 20 metrów od wioski zatrzymali się i dali salwę. Chwilę później, pod ogniem nieprzyjaciela, zwinnie rozwinęli się w linię i zasypali Rosjan gradem kul, powodując u nich ciężkie straty.

First battalion, close to the river, was still struggling with the enemy skirmishers and difficult terrain, when the 2nd battalion in the center accelerated its pace and started to attack. The Russians began ineffective fire at a long distance, but the Poles kept going and only 20 meters from the village they stopped and gave a volley. A moment later, under enemy fire, they nimbly developed into a line and covered the Russians with a barrage of bullets, causing them heavy losses.Tymczasem III batalion na prawym skrzydle Polaków poniósł dotkliwe straty od celnego ognia rosyjskich Jegrów i rzucił się do ucieczki. Oficerom na szczęście udało się opanować panikę i zebrali większość oddziału w pobliżu pozycji, z której rozpoczęli atak.

Meanwhile, the 3rd Battalion on the right wing of the Poles suffered severe losses from the accurate fire of Russian jagers and rushed to escape. The officers, fortunately, managed to control the panic and gathered most of the unit near the position from which they began the attack.I batalion w końcu uporał się z wrogimi tyralierami i w momencie, gdy II batalion wkraczał do wioski, wypychając z niej Rosjan, żołnierze I batalionu weszli na drogę prowadzącą od mostu do centrum wsi. Ich oczom ukazał się jednak przerażający widok- 2 sekcje rosyjskiej artylerii, gotowe do strzału. Gdy tylko droga zapełniła się polskimi żołnierzami, kanonierzy odpalili lonty i kartacze zasypały ulicę. I batalion w dużym nieporządku wycofał się na brzeg rzeki, gdzie oficerowie zaczęli porządkować szeregi.First battalion finally dealt with hostile skirmishers, and when the 2nd battalion entered the village, pushing the Russians out of it, the soldiers of the 1st battalion entered the road leading from the bridge to the center of the village. However, they saw a terrifying view - two sections of Russian artillery, ready to fire. As soon as the road was full of Polish soldiers, the gunners fired the fuses and the cannister filled the street. First battalion withdrew in a big disorder to the river bank, where officers began to organize ranks.Na tym skończyliśmy bitwę. Rosjanie ponieśli spore straty- zaczęli bitwę mając około 800 żołnierzy, z których 150 zginęło, zostało rannych lub dostało się do niewoli. Polacy stracili około 300 ludzi spośród 1800, z którymi przystąpili do akcji.

We finished the battle on this. The Russians suffered heavy losses - they started the battle with about 800 soldiers, 150 of whom were killed, wounded or captured. Poles lost about 300 soldiers out of 1,800 with whom they joined the action.

poniedziałek, 9 marca 2020

Nowy projekt- Wojna Trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 1454-1466/ New project- Thirteen Years War with Teutonic Order 1454-1466

W zeszłym tygodniu, siedząc w domu na zwolnieniu lekarskim, wygrzebałem z mojego stosu figurek kilka paczek późnośredniowiecznej piechoty i rycerstwa i zdecydowałem, że po 8 latach można w końcu coś z nimi zrobić. Jako że Wojna Dwóch Róż jest niesamowicie popularnym konfliktem na ten okres, pomyślałem o czymś bardziej egzotycznym dla Zachodnich graczy, w zasadzie nieznanym- Wojnie Trzynastoletniej. Nawet w Polsce ta wojna, której znaczenie było ogromne dla historii naszego kraju, nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem- jest przyćmiona przez Wielką Wojnę z lat 1409-1411 i bitwę pod Grunwaldem. Tym bardziej zachęciło mnie to do zgłębienia tematu i pomalowania moich figurek pod ten okres.

Last week, sitting at home on sick leave, I dug several boxes of late-medieval infantry and knights from my pile of miniatures and decided that after 8 years I should finally do something with them. As the War of Two Roses is an incredibly popular conflict for this period, I thought of something more exotic for Western players, basically unknown - the Thirteen Years' War. Even in Poland, this war, which was of great importance for the history of my country, does not enjoy much interest - it is overshadowed by the Great War of 1409-1411 and the Battle of Grunwald (Tannenberg). All the more it encouraged me to explore the subject and paint my models for this period.Bitwa pod  Chojnicami/ Battle of Chojnice


W celu zapoznania się z podłożem i przebiegiem konfliktu odsyłam do Wikipedii. Moja wiedza na ten temat nie jest jeszcze wystarczająco głęboka, bym mógł dodać coś od siebie, lecz zamówiłem już kilka książek, by to zmienić ;)

In order to learn about the background and the course of the conflict, I refer to Wikipedia. My knowledge of the subject is not yet deep enough for me to add anything, but I have already ordered several books to change it ;)

Wikipedia PL: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzynastoletnia
Wikipedia ENhttps://en.wikipedia.org/wiki/Thirteen_Years%27_War_(1454%E2%80%931466)

Patrząc na moją kolekcję figurek zdecydowałem, że oprę swoje siły na oddziałach polskich walczących pod Świecinem 17 września 1462 roku. Było to niewielkie starcie- na przeciwko siebie stanęło około 3000 wojsk krzyżackich i 2000 polskich. Dużą część obu armii stanowili najemnicy, ciężkozbrojne rycerstwo było nieliczne- po stronie polskiej według opisu, do którego dotarłem, jedynie 113 ciężkozbrojnych kopijników spośród 700 wszystkich jeźdźców. Mimo niewielkich rozmiarów bitwa miała duże znaczenie, gdyż pozwoliła Polakom przejąć inicjatywę po serii porażek zapoczątkowanych bitwą pod Chojnicami we wrześniu 1454 roku. W następnych latach udało się odzyskać większość zdobytych wcześniej przez Krzyżaków miast i zamków i ostatecznie pokonać Zakon.

Looking at my collection of figurines, I decided to base my forces on Polish forces from the battle of Świecin on September 17, 1462. It was a small affair, about 3,000 Teutonic and 2,000 Polish troops stood against each other. A large part of both armies were mercenaries, while heavy-armored knights were few - on the Polish side according to the description I reached, only 113 heavily armored riders from among 700 cavalrymen. Despite the small size, the battle was of great importance because it allowed Poles to take the initiative after a series of defeats initiated by the battle of Chojnice in September 1454. In the following years, it was possible to regain most of the cities and castles previously captured by the Teutonic Knights and finally defeat the Order.

Jako że zamierzam używać tej armii do grania w różne systemy, m. in. Hail Caesar czy Lion Rampant, zdecydowałem się na umieszczenie figurek w większości na pojedynczych podstawkach. Po całym dniu wycinania, skrobania, piłowania i klejenia otrzymałem taką oto armijkę:

As I intend to use this army to play various systems, among others Hail Caesar or Lion Rampant, I decided to place the figurines mostly on single stands. After a whole day of cutting, scraping, sawing and gluing, I received this army:

 Moja armia w chwili obecnej/ My army so far


W jej skład na chwilę obecną wchodzą:
  • Piotr Dunin- dowódca
  • 2 oddziały czeskich najemników (12 kuszników i 12 halabardników)
  • 3 oddziały zaciężnych z Gdańska (18 halabardników, 6 strzelców i 6 łuczników)
  • 1 oddział rycerstwa (6 rycerzy z chorągwi pana Pawła Jasińskiego herbu Gozdawa)
At the moment, it consists of:
  • Peter Dunin- commander
  • 2 units of Bohemian mercenaries (12 crossbowmen and 12 billmen)
  • 3 mercenary units from Gdańsk (18 billmen, 6 handgunners and 6 archers)
  • 1 unit of  knights (6 cavalry from the banner of sir Pawel Jasieński of Gozdawa coat of arms)

Mam jeszcze do sklejenia kolejnych 6 rycerzy, którzy uformują drugą chorągiew, zapewne pospolitego ruszenia z Kujaw lub Wielkopolski. Będę musiał też dokupić przynajmniej jedną (a najlepiej dwie) paczki lekkiej kawalerii, by wystawić oddziały jazdy zaciężnej. Jako że obie armie walczyły w oparciu o tabor w stylu husyckim, chcę się też postarać o kilka odpowiednich wozów.

I have yet to glue another 6 knights who will form the second banner, probably a knights from Kujawy or Greater Poland. I will also have to buy at least one (and preferably two) light cavalry boxea to put up mercenary cavalry. As both armies fought on the basis of Hussite-style Wagenburg, I also want to try to get some suitable cars.

Poniżej kilka zdjęć tego, co udało mi się pomalować w ciągu ostatniego tygodnia. Podstawki zrobię po pomalowaniu gdańskich halabardników.

Below are some photos of what I was able to paint over the past week. I will make the coasters after painting Gdansk halberdsmen.

 Chorągiew Pawła Jasieńskiego/ Banner of sir Paul Jasienski Zbrojni/ Men-at-arms

 Najemni czescy kusznicy/ Mercenary Bohemian crossbowmen
Najemni czescy halabardnicy/ Mercenery Bohemian billmen