Szukaj na tym blogu

wtorek, 28 listopada 2017

Général de Brigade 20.11.2017

Krótki raport z dwóch starć, które rozegrałem tydzień temu, testując przepisy Général de Brigade. Miłej lektury :)

Short report of two battles that I played a week ago, testing the Général de Brigade rules. Enjoy reading :)

Pierwsza bitwa/ First battle


Rozmieszczona w miasteczku Herrnhut brygada złożona z 4 batalionów piechoty i sekcji artylerii Konfederacji Reńskiej zaalarmowała stojącego w Lobau księcia Józefa Poniatowskiego o nadciągających  z południa wojskach prusko- austriackich. Herrnhut i znajdujące się tam skrzyżowanie było istotne w celu zapewnienia komunikacji między wojskami marszałka Saint-Cyra a zgrupowaniem marszałka Mcdonalda. Poinformowany o ruchach nieprzyjaciela, Poniatowski nie zwlekając ruszył na południe na czele 26. Dywizji Piechoty wspartej przez część brygady jazdy gen. Łęczyńskiego, by odeprzeć atak i utrzymać kluczową pozycję. Nieprzyjaciel maszerował jednak szybko, więc pierwszy impet natarcia musiały wziąć na siebie wojska Konfederacji Reńskiej.


Deployed in Herrnhut town Confederation of Rhine brigade, composed of 4 battalions of infantry and section of artillery, alerted prince Josef Poniatowski, who stood in Lobau with part of his corps, about aproaching from the south Prussian and Austrian forces. Herrnhut and intersection there was importatnt to provide communication between forces of marshal Saint- Cyr and marshal Mcdonald. Informed about the movements of the enemy, Poniatowski headed south to push back the attackers, leading the 26th Division supported by part of cavalry brigade of general Łęczyński. However, the enemy marched quickly, so the Confederation of Rhine troops had to take over the first impetus of the attack.

Bataliony z Würzburga zajmowały pozycję w miasteczku, natomiast oddziały z Anhaltu i Lippe, wraz z sekcją artylerii umocniły się na wzgórzu i w okolicy- razem około 1900 żołnierzy i 2 działa. Oddziały pruskie pojawiły się późnym popołudniem w dużej sile- brygada Landwehry oraz 2 brygady piechoty wsparte szwadronem jazdy i artylerią. Miały miażdżącą przewagę- blisko 5300 żołnierzy piechoty (w tym około 1900 Landwehry), 240 kawalerzystów i 8 armat.Würzburg battalions garrisoned the town, while units from Anhalt and Lippe, together with artillery, fortified on the hill and in the vicinity- 1900 soldiers and 2 cannons in total. Prussian brigades arrived late afternoon in great strenght- Landwehr brigade and two infantry brigades supported by cavalry squadron and artillery. They had crushing advantage- about 5300 infantry (including 1900 Landwehr), 240 cavalry and 8 cannons.
Pierwsze natarcie przypuścił pruski 6. Pułk Piechoty. Sformowany w trzy kolumny, gwałtownie natarł na 2 bataliony z Würzburga broniące zabudowań. Jedna kolumna załamała się pod ogniem obrońców, lecz pozostałe dopadły zabudowań i rozpoczęła się mordercza walka wręcz. Żołnierze Konfederacji Reńskiej bronili się dzielnie, lecz wkrótce zaczęli ustępować pola i w końcu zostali wyparci z Herrnhut.
First assault was made by Prussian 6th Infantry Regiment. In three columns, they violently attacked two Würzburg battalions in the buildings. One column was forced to retreat by heavy musket fire, but remaining two reached the town and murderous melee began. Soldiers of the Confederation of Rhine defended bravely, byt soon they began to fall back and finally they were pushed out of the Herrnhut.

Tymczasem na horyzoncie pojawiły się upragnione posiłki- 26. Dywizja oraz sam książę Poniatowski. Prawie 4300 doborowej piechoty, 480 kawalerzystów oraz 6 armat spieszyło z odsieczą. Prusacy także otrzymali wsparcie- na pole bitwy dotarła brygada austriacka oraz reszta pruskiej kawalerii- 1200 bagnetów i 480 szabel, a także kolejne 4 działa.Meanwhile on the horizon appeared the desired support- 26th Division and prince Poniatowski. Almost 4300 crack infantry, 480 cavalry and 6 cannons came with relief. Prussians also received support- the Austrian brigade and the rest of Prussian cavalry reached the battlefield- 1200 bayonets, 480 sabers and another 4 cannons.
Brygada Konfederacji Reńskiej ciągle się trzymała- bataliony z Würzburga prowadziły nierówną walkę ogniową z zajmującymi zabudowania Prusakami, natomiast oddziały z Lippe i Anhaltu twardo trzymały pozycje, odpierając natarcia pieszej i konnej Landwehry na wzgórze i skrzyżowanie. Kawalerzyści Łęczyńskiego pognali na lewe skrzydło Würzburgczyków, zagrożone przez Pruską kawalerię. Szarża 15 Pułku ułanów załamała się jednak, a ułani zostali rozproszeni. Dało to jednak czas potrzebny piechocie gen. Małachowskiego na przedłużenie linii, pozycję na wzgórzu wsparły natomiast pułki generała Juliana Sierawskiego. Nadejście nocy przerwało dalsze walki. Wojska Napoleona straciły w sumie około 600 żołnierzy (głównie w batalionach z Würzburga oraz w kawalerii), natomiast Prusacy i Austriacy- około 400.


Confederation of Rhine brigade was still defending- Würzburg battalions were fighting the Prussians in the town, while units from Lippe and Anhalt holds its positions, repelling the assaults of foot and mounted Landwehr on the hill and intersection. Łęczyński's cavalry rushed to the left flank of Würzburg troops, threatened by Prussian cavalry. Charge of the 15th Uhlan Regiment however broke down and the unit was routed from the field. This failure, however, gave time needed to extend the line by infantry of general Małachowski, while the position on the hill has been strengthened by regiments of general Julian Sierawski. Nightfall stopped fighting. Napoleonic forces have lost about 600 soldiers (mainly from Würzburg battalions and cavalry), while Prussians and Austrians- about 400.

Musieliśmy zakończyć bitwę przed uzyskaniem rozstrzygnięcia- częste sprawdzanie przepisów i rozwiewanie niejasności wydłużyło rozgrywkę. Przyznam też, że wymyśliłem zbyt skomplikowany scenariusz jak na pierwszą bitwę, co także przyczyniło się do tego, że nie skończyliśmy gry. Pozostałym graczom przepisy się chyba spodobały i mam nadzieję, że będziemy częściej z nich korzystać.


We had to end the game before conclusion- chacking the rules and dispelling ambiguities lengthened the game. I also have to admit that the scenario I created was too complicated for the first battle. I think other players enjoyed the rules, so I hope we will play more games with Général de Brigade.Druga bitwa (solo)/ Second battle (solo)


Późnym wieczorem tego samego dnia zdecydowałem się zostać w klubie i rozegrać niewielkie starcie, by sprawdzić, jakie błędy popełniliśmy we wcześniejszej rozgrywce a także by lepiej poznać przepisy i ocenić ich realizm. Scenariusz był prosty: pozostawiony w ariergardzie 47 pułk piechoty austriackiej (2 bataliony, w sumie1200 ludzi) wsparty sekcją artylerii 6- funtowej (2 armaty) miał jak najdłużej utrzymać pozycję na wzgórzu górującym nad ważnym skrzyżowaniem. Polska brygada w sile 4 batalionów (2400 żołnierzy) miała zdobyć tą pozycję. Austriaków sklasyfikowałem jako weteranów, natomiast w skład wojsk Księstwa wchodziły 2 bataliony weteranów oraz 2 elitarne (Legia nadwiślańska).


Later that evening I decided to stay at the club and play small battle to check, what mistakes we made, but also to better understand the rules and evaluate their realism. Plan was simple: Austrian 47th Infantry Regiment (2 battalions, 1200 men total) with section of 6pdr artillery (2 cannons) had to hold his position on the hill, above the important intersection, as long as possible. Polish brigade of 4 battalions (2400 men) had to take this position. I classified Austrians as Veterans, while Duchy of Warsaw had 2 Veteran battalions and 2 Elite (Vistula Legion).Dowodzący Polakami generał Małachowski sformował swoje bataliony w kolumny, z dwóch batalionów wydzielił też kompanie woltyżerskie, by stworzyły przesłonę dla nacierającej brygady. Następnie Polacy ruszyli do przodu.


General Małachowski, commanding Poles, has formed his battalions into columns. He detached voltigeur companies from two battalions to create skirmish line for the brigade. Then the Poles moved forward.Gdy tylko zwarte szeregi polskiej piechoty wyłoniły się z lasu, austriackie działa otworzyły ogień, jednak nie był on zbyt skuteczny.

As soon as closed ranks of Polish infantry emerged from the forest, Austrian guns opened fire, but it wasn't effective.Woltyżerowie biegiem przemierzyli pole, sformowali się u stóp wzgórza i zaczęli wspinać się po zboczu. Gdy tylko podeszli pod linie przeciwnika, do huku wystrzałów austriackich armat dołączył trzask karabinów. Austriacy jednak nie odpowiadali ogniem- ostrzał polskich woltyżerów był dokuczliwy, lecz nie powodował poważnych strat w szeregach.


Voltigeurs ran through the field, formed at the foot of the hill and started climbing on the slope. When they reached the enemy line, they opened fire with their muskets. Austrians however did not response- the fire was annoying, but it did not cause any serious loses.

Wkrótce u stóp wzgórza pojawiły się zwarte oddziały polskiej piechoty i poczęły piąć się pod górę. Austriacy powitali ich celnym ogniem, a kartacze zbierały krwawe żniwo wśród żołnierzy 15. Pułku Piechoty, którzy mieli nieszczęście nacierać najbliżej pozycji austriackiej artylerii.Soon the rest of Polish units reached the foot of the hill and they began to climb uphill. Austrians greeted them with accurate fire and canisters gathered bloody harvest amongst the soldiers of 15th Infantry Regiment, who had the 
Gdy Polacy podeszli do połowy zbocza, Austriacy wstrzymali ogień, by przygotować się na nieuchronne natarcie. 3. Pułk Piechoty oraz II batalion Pułku Nadwiślańskiego przyspieszyły kroku, nastawiły bagnety i ruszyły naprzód. Cała austriacka linia skryła się w dymie, a polskie szeregi się zatrzęsły. Legia Nadwiślańska cofnęła się w nieładzie do stóp wzgórza, lecz 3. Pułk pozostał na miejscu.
When the Poles were half way up the slope, Austrians ceased fire, to prepare for the inevitable attack. 3rd Infantry Regiment and 2nd battalion of Vistula Legion speed up, set bayonets and moved forward. The whole Austrian line hid in smoke and Polish ranks shook. Vistula Legion retreated to the foot of the hill, but 3rd Regiment stopped in place.


15. Pułk Piechoty także się wycofał, zdziesiątkowany ogniem kartaczy, natomiast I batalion Legii Nadwiślańskiej spróbował osiągnąć to, co nie udało się II batalionowi, został jednak powstrzymany celnym ogniem Austriaków.

15th Regiment also falled back, decimated by the canisters, while 1st battalion of Vistula Legion tried to achieve what 2nd battalion failed, but was stopped by Austrian's accurate fire.

W międzyczasie II batalion Legii sformował się na nowo i podszedł pod austriackie pozycje, natomiast 3. Pułk Piechoty utworzył linię i nawiązał walkę ogniową na najbliższy dystans z nieprzyjacielem.

In the meantime 2nd battalion of Vistula Legion formed up and again reached the Austrian position, while 3rd Infantry regiment formed line and began to fire to the enemy at the closest range.Legia nadwiślańska ponowiła natarcie. Oba bataliony natarły na austriackie prawe skrzydło. I batalion został ponownie zatrzymany, lecz II batalion tym razem przedarł się przez ścianę nieprzyjacielskiego ognia. Widząc, że nie udało się powstrzymać atakujących, żołnierze austriaccy zaczęli się cofać. Austriacki dowódca, obawiając się oskrzydlenia i zniszczenia pozostałego batalionu, nakazał odwrót.

Vistula Legion attacked again. Both battalions assaulted Austrian right flank. 1st battalion was stopped again, but 2nd battalion this time broke through enemy fire. Seeing that the attackers could not be stopped, the Austrian troops began to retreat. Afraid of flanking and destroying the remaining battalion, austrian commander ordered retreat.


Po zażartej walce Polacy zdobyli pozycję, lecz straty były znaczne- około 340 zabitych i rannych, z czego prawie 1/3 wziął na siebie 15. Pułk Piechoty, ostrzeliwany kartaczami przez austriackie działa. Austriacy stracili około 200 żołnierzy. Polacy podjęli w sumie 5 prób natarcia na nieprzyjacielskie pozycje, z czego tylko jedna zakończyła się pełnym sukcesem, który jednak zdecydował o zwycięstwie.

After hard fight, Poles captured the position, but the losses were significant- about 340 men killed and wounded, of which almost 1/3 suffered by 15th Infantry Regiment from Austrian cannons. Austrians lost about 200 men. Five times Poles tried to assault Austrian lines, but only once they succeeded, however it was enough to claim victory.


Zasady bardzo mi przypadły do gustu. Rozegranie tej potyczki, łącznie z doczytywaniem zasad i upewnianiem się, co do różnych sytuacji, zajęło mi około półtorej godziny. Pełniejsze porównanie przepisów GdB oraz Black Powder znajduje się w moim poprzednim wpisie: Général de Brigade vs Black Powder.

I liked the rules very much. Playing this battle, including reading the rules etc. took me about 1,5 hours. A more complete comparison of GdB and Black Powder rules is in my previous post: Général de Brigade vs Black Powder.