Szukaj na tym blogu

środa, 22 listopada 2017

Général de Brigade vs Black Powder- recenzja i porównanie/ review and comparison

Długo czekałem na ten moment- w miniony weekend miałem w końcu okazję wypróbować przepisy Général de Brigade. Rozegrałem dwa starcia, w tym jedno solo, by jeszcze lepiej poznać przepisy i sprawdzić, jak sobie radzą w różnych sytuacjach. Tak, jak się spodziewałem- przewyższają Black Powder w prawie każdym względzie. Przede wszystkim wierniej oddają realia epoki, wymagają więcej planowania i są mniej losowe (w BP 2-3 słabe rzuty mogą zdecydować o losach bitwy, w GdB o wiele trudniej o taki rezultat, jeśli w ogóle jest on możliwy). Przepisy wymagają może częstszego spoglądania w tabele i są bardziej złożone, a tempo gry jest wolniejsze, przez co rozgrywka może trwać dłużej, niż w BP, ale wydaje mi się, że warto poświęcić tych dodatkowych kilka godzin, by lepiej poczuć klimat epoki.

I have been waiting for this moment for long time- last weekend I had a chance to try the Général de Brigade rules. I played two battles, including one solo, to better understand the rules and to see how they handle different situations. As I expected, they surpass the Black Powder rules in almost everything. First of all, GdB rules are more realistic, require more planning and are less random (in BP 2-3 bad rolls can decide the fate of the battle, in GdB it's much harder to achieve such results, if it's possible at all). GdB rules are more complex, may require more freequent look at the tables and the pace of the game is slower, so the gameplay may last longer than whith the BP rules, but I think it's worth spending those extra few hours to get a better feel of this era.Postaram się pokrótce wymienić główne różnice między oboma systemami:

I will try to briefly mention the main differences between the two systems:

1. Inicjatywa i sekwencja tury
W BP gracze ruszają się w ustalonym porządku, zawsze pierwszy jest gracz A, który wykonuje wszystkie swoje ruchy, przeprowadza szarże i strzela, a potem to samo robi gracz B, który wcześniej nie miał zbyt wiele do roboty, poza ewentualnym rzuceniem kilku testów morale. W GdB na początku każdej tury wykonuje się rzut na inicjatywę, który w niektórych sytuacjach może być kluczowy. Gracze następnie rozgrywają po kolei kolejne fazy, poczynając od gracza posiadającego inicjatywę- najpierw on wydaje rozkazy, potem czyni to przeciwnik, gracz z inicjatywą się rusza, potem jego przeciwnik itd.


1. Initiative and turn sequence
In BP, the players move in fixed order, player A is always first, he performs all his moves, charges and other actions, then player B do the same. In GdB, at the begining of each turn, an initiative roll is made, which can be crucial in some situations. Players then play subsequent phases, begining with the playrt with initiative- first he issues orders, then his opponent, player with initiative moves his units, then his opponent, and so on.


2. Rozkazy
Rozkazy w Black Powder są wydawane doraźnie i dotyczą często bardzo szczegółowych zagadnień, jak zmiana formacji czy przemieszczanie oddziału. Dodatkowo stopień wykonania rozkazu w przypadku każdego oddziału zależy od rzutu kośćmi, a rozkazy należy ponawiać w każdej turze, w przeciwnym wypadku oddziały będą stały bezczynnie.
W Général de Brigade rozkaz wydaje się całej brygadzie i obowiązuje on cały czas, aż do momentu, gdy zostanie zmieniony przez głównodowodzącego lub samego dowódcę brygady w wyniku wydarzeń na jego odcinku, lub gdy brygada zostanie złamana. Rozkazy muszą być precyzyjne i mają określone wymagania- np. w przypadku rozkazu "Assault" przynajmniej połowa oddziałów z danej brygady musi wykonać przynajmniej połowę ruchu w stronę celu ataku. Dzięki temu planowanie odgrywa ważną rolę, bo wydanie rozkazu do natarcia zbyt wcześnie może skutkować poważnymi stratami, natomiast wydanie go zbyt późno może spowodować, że minie dogodny moment na atak. Oddziały muszą też trzymać się swoich rozkazów- nie można np. dowolnie szarżować oddziałami kawalerii związanymi rozkazem "Hold", co z jednej strony stanowi pewne ograniczenie, ale z drugiej minimalizuje "syndrom Pana Boga" i dodaje realizmu.


2. Orders
In Black Powder, orders are issued ad hoc, and are often very detailed, for example change of battalion formation or moving a single unit. In addition, execution of the order depends on the dice roll. The order also must be repeated every turn, otherwise the unit will remain idle.
In Général de Brigade order is issued to whole brigade and it is valid all the time, until it's changed by the Commander in Chief or by brigade commander (if something unexpected happens in his area) or untill whenthe brigade is broken. Orders must be precise and have specific requirements. For example, brigade with "Assault" order have to move at least half of its units with at least half speed towards the target. It makes planning very important, because issuing order to attack to early may result in serious losses, while issuing it too late may result in loss of opportunity. Units also have to obbey their orders- it's not possible to charge freely with cavalry unit bound by "Hold" order. On the one hand this is a limitation, but on the other it minimizes the "God syndrome" and adds realism to the game.
3. Walka ogniowa
W tym temacie różnice są ogromne. Jako że w Black Powder jednostki mają stosunkowo niewielką wytrzymałość (3-4 punkty), celny ostrzał może wyeliminować batalion z walki w 1-2 tury, a jeśli nawet przetrwa, to do momentu zebrania przez dowódcę (odzyskania punktów wytrzymałości) będzie w zasadzie nieprzydatny i niezbyt skuteczny. W GdB występuje przede wszystkim jasno określony przelicznik: 1 figurka odpowiada 20 żołnierzom. Skuteczność ostrzału oraz ilość zadanych strat zależy od wielkości strzelającego oddziału oraz, oczywiście, od rzutu kostką, jednak o wiele trudniej jest uzyskać skrajne wyniki. W przypadku dobrego strzału przeciwnika i słabego rzutu na morale oddział może się cofnąć lub nawet rzucić do ucieczki, jednak w następnych turach jest spora szansa na to, że się zbierze i wróci do walki. Dzięki temu oddział może dłużej utrzymać pozycję przeciwko przeważającym siłom wroga, chociaż w końcu raczej na pewno zostanie zmuszony do odwrotu.


3. Firefight
There are enormus differences in this topic. In Black Powder units have relatively low Stamina (3-4 points), so few good volleys may eliminate battalion from battle in 1-2 turns; and even if it survives, it will be useless, until rallied by commander. In GdB, first of all, there is clearly defined conversion factor: 1 fugure represents 20 soldiers. Effectiveness of the unit and number of losses depends on size of firing unit and, of course, dice roll, but it's much more difficult to achieve extreme results. In case of good shooting roll and bad morale roll of target unit it can fall back or even rout, however, in the next rounds there is a good chance that they will rally and return to the fight. This allows the unit to hold its position against the overhelming enemy forces for longer time, although in the end it will most likely be forced to retreat.


4. Natarcia/ szarże i walka wręcz
Tutaj znowu różnice są kolosalne. W BP wystarczy wydać oddziałowi rozkaz szarży na przeciwnika i jeśli tylko wydanie rozkazu się odpowiednio powiedzie, to raczej na pewno dojdzie do zwarcia- szanse na to, że uda się atakujących powstrzymać ogniem są znikome, a samo starcie owocuje najczęściej całkowitym rozbiciem przynajmniej jednej ze stron (jest teoretycznie możliwe, że obie strony wybiją się na wzajem i oba oddziały zostaną zniszczone). Źródła jednak wskazują na to, że do walki na najbliższym dystansie dochodziło w epoce napoleońskiej niezwykle rzadko- ledwie kilka procent ran (z tego. co pamiętam, to mniej niż 5) opatrywanych przez medyków było zadanych w walce wręcz. Przepisy GdB dobrze oddają trudność nawiązania takiej walki- wydanie rozkazu do natarcia/ szarży musi zostać potwierdzone rzutem k6 (na 5+ dla piechoty, na 4+ dla kawalerii), następnie obrońca może odpowiedzieć ostrzałem, kontrszarżą w przypadku kawalerii, odwrotem lub zmianą formacji. Atakujący pokonuje połowę dystansu dzielącego go od celu, po czym musi zdać test morale z modyfikatorami za każdą ranę otrzymaną podczas natarcia oraz inne czynniki. Jeśli testu nie zda, może się zatrzymać, zostać zdezorganizowany lub wycofać się. Jeśli przejdzie test, kontynuuje natarcie, a obrońca musi teraz sprawdzić swoje morale, czy przyjmie atak, czy też się wycofa. Jak więc widać po tej procedurze, szanse na to, że któraś ze stron nie wytrzyma, są dosyć spore. Jeśli jednak mimo wszystko do walki dojdzie, obaj gracze rzucają 2k6, stosują różne modyfikatory i porównują swoje wyniki- ten, kto uzyskał wyższy wynik, wygrywa, natomiast o rozmiarze zwycięstwa decyduje różnica między wynikami. Straty rozpatruje się na podstawie tabeli i chociaż mogą one być dotkliwe, to znowu- całkowite zniszczenie oddziału jest bardzo trudne do osiągnięcia.


4. Assaults/ charges and melee
Huge differences again. In BP you only have to order a charge and if issuing the order is successful, it's almost certain that there will be a melee. The chances that the attacker will be stopped by defender's fire are little. The clash itself usually results in a total destruction of at least one of the sides (it is theoretically possible that both sides will be destroyed). The sources , however, point to the fact, that in Napoleonic era hand to hand combat was extremaly unusual- only a few percent of the wounds (less than 5%, if I remember well) were inflicted in melee. GdB rules well reflect the difficulty of initiating such combat- the charge order must be confirmed with d6 roll (5+ for infantry, 4+ for cavalry), then the defender can respond with fire, retreat, change of formation or counterattack (in case of cavalry). The attacker is moved half the distance to the target and he must pass a morale test with modifiers for each wound he received during the attack and other factors. If he fails, the unit may stop, falter or retreat. If attacker passes his test, he continues the attack and the defender must now check his morale to see, if  he will stand or withdraw.  As you can see from this procedure, the chances of one of the sides to fail are quite good. However, if the fight goes on, both players roll 2d6, apply different modifiers, and compare their results - the one who got the higher score wins, while the size of the victory dpends on the difference between the results. Losses are dealt based on the table and although they may be severe, the total destruction of the unit is very difficult to achieve.


Jak więc wspomniałem na początku- w mojej ocenie Général de Brigade przewyższa Black Powder pod każdym względem. Należy jednak pamiętać, że BP jest w zasadzie systemem dla początkujących- nie można wymagać od zasad, które mają pokrywać blisko 200 lat historii, by były zbyt realistyczne w odtwarzaniu jakiegoś niewielkiego wycinka tego okresu. Są szybkie, łatwe i przyjemne, mają służyć przede wszystkim rozrywce, podczas gdy Général de Brigade aspiruje do wiernego odtwarzania realiów epoki napoleońskiej. Moja rada dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z wargamingiem napoleońskim w skali 28mm jest więc taka, by zacząć od przepisów BP, jednak składać oddziały z myślą o GdB. Black Powder ma na tyle luźne podejście do kwestii wielkości oddziałów itp, że spokojnie można zastosować taki manewr. GdB podchodzi do tego tematu bardziej restrykcyjnie, więc zastosowanie złych szerokości podstawek czy liczebności batalionów może się odbić na możliwości użycia tych przepisów.


As I mentioned at the beginning- in my opinion Général de Brigade is superior to Black Powder in every respect. Remember however, that BP rules are basically for beginners- you can't require from the rules that cover nearly 200 years of history to be too realistic in reproduction of small part of this period. They are fast, easy and fun and they serve primarily entertainment, while the  Général de Brigade aspires to faithfully reproduce the realities of the Napoleonic era. My advice for those who want to begin with Napoleonic wargaming in 28mm is to start with the Black Powder rules, but to base units for  Général de Brigade. BP has a loose approach to the size of the units, etc., so you can easily do it. GdB is approaching this issue more restrictively, so the use of bad bases or battalion sizes may be affect the use of these rules.

12 komentarzy:

 1. Porównujesz Mercedesa z Polonezem :D

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trochę tak ;) Ale zaznaczam przecież, że na pierwszy samochód lepszy Polonez, bo tani, prosty i go nie szkoda, a dopiero jak się nauczysz jeździć, to kupuj Mercedesa ;)

   Usuń
  2. Zgodzę się, jednak jest na rynku sporo innych samochodów, tanie japońce czy VW. Na nich czasami lepiej się uczyć. Bo po Polonezie mogą zostać złe przyzwyczajenia, np. że jak zimno to nie rusza, że klima to efekt kapitalistycznego dekadentyzmu ;).
   Dla mnie te wszystkie gry WG, to takie gry GW tylko polane "historycznym sosem".
   Aby nie tylko o słabych samochodach ;) ciekawi mnie jak wypadł General d'Armee, teoretycznie kolejne etap w rozwoju Gd'B.

   Usuń
  3. Czytałem zasady i widziałem gameplay GdA. Nie powiedziałbym, że to kolejny etap rozwoju GdB- jest sporo różnic, a sama gra skupia się na zupełnie innym poziomie dowodzenia. Przykładowo, na GdB można bardzo fajnie rozegrać epizod z większej bitwy- jeden z ataków na Wielką Redutę pod Borodino, atak Gwardii pod Waterloo itp. GdA ma służyć do rozegrania tych bitew w całości, gdzie takie epizody będą rozgrywane szybciej i mniej szczegółowo, ale też w kontekście wydarzeń na innych odcinkach. Wiem, że rozgrywa się całe wielkie bitwy na przepisach GdB, ale zajmuje to mnóstwo czasu i angażuje bardzo dużo osób, bo ciężko jest ogarnąć jednemu graczowi coś więcej niż pojedynczą dywizję. Dlatego, by to ułatwić, powstało GdA, gdzie jeden gracz spokojnie ogarnie cały korpus, a zapewne i więcej.

   Usuń
 2. Dzięki za opis i konkretne wypunktowanie różnic. Te zastosowane w GdB faktycznie wyglądają na bardziej realistyczne (szczególnie te z dążeniem do starcia wręcz). Warto napisać by jeszcze o takich rzeczach jak konwencja podstawkowania oddziałów, ilość figurek i miejsca potrzebnego do gry - i czasu. Z opisu nie wprost wynika że bitwa w GdB może zająć około 6 godzin!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może, ale nie musi ;) Z Black Powder, jak i w zasadzie każdym innym systemem, jest tak samo- zależy to od wielkości bitwy, scenariusza, terenu...Fakt, że przy porównywalnych siłach Black Powder zapewne będzie trochę szybszy, ale raczej różnica nie będzie zbyt duża, jeśli się dobrze opanuje zasady do GdB, dlatego też się na ten temat nie rozpisywałem ;)
   Skupiłem się też na zagadnieniach dotyczących samej mechaniki rozgrywki- tematy takie, jak podstawkowanie itp są drugorzędne, tak na prawdę najważniejsze jest to, by obie strony miały podobnie.

   Usuń
 3. Nice review and commentary; thanks!

  OdpowiedzUsuń
 4. Thanks for taking the time to put this up, especially in two languages. Some of the BP modules have brought in some interesting aspects. In Glory Hallelujah (ACW), if a unit moves more than once it can't fire. I think that would have been a good rule in the main BP set.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thanks! I fought some battles with napoleonic suplements for Black Powder- they add some flavour, but nor realism, in my opinion. I also think that ACW could work better for me with BP rules, because Napoleonic era is my main interest and everything not accurate annoys me, but I don't have such problem with ACW ;)

   Usuń
 5. Świetne porównanie tych dwóch systemów. Zgadzam się z Twoimi uwagami w 100%, chociaż w GdB nie grałem już całe wieki. Wspomniałeś w komentarzach o GdA, bardzo polecam. Mają bardzo ciekawie rozwiązany sposób dowodzenia. Z innych systemów Napoleonki polecam Over the Hills. Tez jest fajny. Tak mi się wydaje, że połączenie tych 4 systemów, dałoby naprawde niezły system napoleoński.

  OdpowiedzUsuń
 6. Thank you for an interesting article. Whilst I think your assessment is accurate, I have reached a different conclusion - I much prefer Black Powder, easier and faster than GdeBde, to allow big battles to played in a day, or small battles in an evening. And whilst the basic framework may lack authenticity, this can easily be tailored by selecting rules from the supplements and tweaking unit stats and command values. But an interesting comparison, thank you again!

  OdpowiedzUsuń